Back to search

KLIMAFORSK-Stort program klima

FUTURUM: Et museum om fremtiden

Awarded: NOK 0.50 mill.

NTNU Vitenskapsmuseet, NTNU Bærekraft, NTNU Energi og NTNU Havrom skal i samarbeid med utvalgte fagmiljø og eksterne aktører lage en nyskapende utstilling som vil åpne under NTNUs Vitenskapsfestival 2019. Dette tiltaket skal prege festivalen med nye formidlingsmetoder for opplevelser, kunnskap og refleksjon rundt noen av fremtidens største utfordringer og forskningens forslag til løsninger. Utstillingen vil overføres til Vitenskapsmuseet etter festivalen og er planlagt å vare ut 2019. Sentralt i dette utstilingskonseptet er erfaringsbaserte teknologier (immersive technologies) i form av 3D visualiseringer, virtuell virkelighet (Virtual reality, VR) og utvidet virkelighet ( Augmented reality, AR). Utstillingens fokus er lavutslippsamfunnet 2050 – og hvordan klimaendringer og vedtatte politiske målsetninger på dette området berører fremtidens energisystem, boformer, transport, livsstil og kosthold. I bunnen av dette ligger en grundig, faktabasert formidling av hvordan menneskeskapte klimaendringer kommer til å påvirke rammebetingelsen for vår sivilisasjon. I den modulen som omhandler klima og energisystemet vil vi inkludere aktiviteter som dekker følgende tema: Det karbonnøytrale energisystemet i 2050; karbonfotavtrykk til land og byer, havnivåstigning, ekstremnedbør og flom og effekter av klimaendringer på biodiversitet og økosystemer. Denne søknaden retter seg spesifikt mot det ekstra ressursbehovet som kreves for å oversette og integrere klimaforskning fra ulike fagmiljø til interaktive, immersive plattformer.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

KLIMAFORSK-Stort program klima