Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning til H2020-søknader - 2019

Awarded: NOK 0.46 mill.

Det har vært en gradvis økende interesse for å søke EU-midler ved HiØ. I 2015 var vi ikke involvert i noen søknader, i 2016 3 søknader, og i 2017 var vi involvert i 9 søknader. I 2018 var vi nok litt for optimistiske og skrev i søknaden av vi ville delta på 14 søknader, mens resultatet ble at vi deltok på 5. I 2019 tar vi sikte på å være litt mer edruelig ved at vi tar sikte på å bidra med støtte på 4-6 EU-søknader, hvorav 1 er en COST-søknad. Forskningsenheten er HiØs støtteapparat for forskere som søker om eksterne FoU-midler. Denne enheten utgjør fra 1.1 2019 4,4 årsverk. Alle i forskningsenheten bidrar i større eller mindre grad til å støtte forskerne som søker om midler. Tre av personene i forskningsenheten har fått tildelt fagavdelinger de har et spesielt ansvar for. Det er for øvrig helt nødvendig at Forskningsenheten sørger for kontinuerlig kompetanseutvikling av sine ansatte, slik at de skal være best mulig i stand til å yte effektiv støtte i søknadsarbeidet. I noen tilfeller er det formålstjenlig å leie inn ekstern konsulenthjelp for å øke kvaliteten på søknader, slik vi bl.a. har gjort det på en FET-søknad. Selv om denne konsulenthjelpen foreløpig ikke har resultert i tilslag på søknader, har slik bistand ført til vesentlig forbedring av søknadene. Vi tar derfor sikte på å leie inn slik hjelp i 2019 også.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020