Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 for NTNU

Awarded: NOK 9.5 mill.

PES2020 for NTNU har som mål å øke antall søknader til Horisont 2020 i 2019. Som del av dette vil NTNU jobbe med å øke kvaliteten på søknader, mobilisere nye fagmiljøer og aktivt posisjonere NTNU inn i retningsgivende nettverk og konsortier i Europa. NTNU deler PES2020 i PES Åpen (støtte til enkeltsøknader), PES Strategisk (støtte til 10 prioriterte forskningsgrupper og ekstra støtte til ERC-søkere), POS (posisjoneringsaktiviteter) og Kompetanseheving. Profilen til NTNU i H2020 skal ha betydelig innslag av tematisk baserte prosjekter der vi samarbeider i europeiske konsortier under pilarene for samfunnsutfordringer og industrielt lederskap. Vi ønsker å styrke søknadsaktviteten mot disse pilarene, samtidig er det et uttrykt mål også å øke på alle fire programmer under fremragende forsknings-pilaren, og spesielt innen ERC. NTNU har i 2018 utviklet en dedikert handlingsplan for ERC grants. PES2020 er et avgjørende virkemiddel for universiteter for å mobilisere og støtte forskere til å øke søknadsaktivitet, bidra til kvalitetsøkning av innsendte søknader og drive strukturert med posisjonering, og øke den norske returandelen fra Horisont 2020.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Thematic Areas and Topics

FNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringMineralerFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 4 God utdanningLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakPortefølje PetroleumMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havPolitikk- og forvaltningsområderForskningPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeBransjer og næringerTransport og samferdselFNs BærekraftsmålMål 1 Utrydde fattigdomLTP2 Bærekraftige byregioner og transportsystemerBioøkonomiMaritimKlima- og miljøvennlig maritim virksomhetNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerMiljøteknologiBransjer og næringerNæringsmiddelindustriAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)LTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje Naturvitenskap og teknologiMiljøvennlig energiMiljøvennlig energi, annetMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerBransjer og næringerHelsenæringenMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, batteri/elMaterialteknologiBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeKlimaGlobale klimautfordringerInternasjonaliseringMiljøvennlig energiPetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøFNs BærekraftsmålMål 3 God helseLTP2 Fornyelse i offentlig sektorPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningDemokrati, makt og styringPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorHelseInternasjonaliseringMobilitetMarinMaritimMaritimMaritime muligheter i havnæringeneMineralerGjenvinning av mineralsk råstoffPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonFNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for alleTransport og mobilitetLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapByBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiPetroleumUndergrunnsforståelseFNs BærekraftsmålMål 15 Liv på landFNs BærekraftsmålMål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekstLTP2 Bioøkonomi og forvaltningInternasjonaliseringInternasjonale stimuleringsmidlerPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matLavutslippMarinMarin bioteknologiNaturmangfold og miljøMineralerLandbaserte mineralerLTP2 Demokrati, styring og forvaltningLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetMiljøvennlig energiFornybar energi, solNanoteknologi/avanserte materialerNanovitenskap og -teknologiNanoteknologi/avanserte materialerPortefølje Klima- og polarforskningPortefølje Muliggjørende teknologierMiljøvennlig energiFornybar energi, vannBioteknologiMedisinsk bioteknologiLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgBioteknologiIndustriell bioteknologiBransjer og næringerOlje, gassPortefølje HavCO2-håndteringDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorBransjer og næringerFiskeri og havbrukFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderKlimaBioteknologiMarin bioteknologiAvanserte produksjonsprosesserLTP2 Innovasjon i stat og kommuneLTP2 Petroleum og mineralerDigitalisering og bruk av IKTMiljøvennlig energiEnergibruk i bygg og områderMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftBransjer og næringerIKT-næringenLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningLTP2 Havteknologi og maritim innovasjonPortefølje Energi, transport og lavutslippPetroleumLTP2 HavPortefølje HelseBioteknologiCO2-håndteringCCS - annetPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystGrunnforskningBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeBransjer og næringerFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptak