Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 for NTNU

Awarded: NOK 9.5 mill.

PES2020 for NTNU har som mål å øke antall søknader til Horisont 2020 i 2019. Som del av dette vil NTNU jobbe med å øke kvaliteten på søknader, mobilisere nye fagmiljøer og aktivt posisjonere NTNU inn i retningsgivende nettverk og konsortier i Europa. NTNU deler PES2020 i PES Åpen (støtte til enkeltsøknader), PES Strategisk (støtte til 10 prioriterte forskningsgrupper og ekstra støtte til ERC-søkere), POS (posisjoneringsaktiviteter) og Kompetanseheving. Profilen til NTNU i H2020 skal ha betydelig innslag av tematisk baserte prosjekter der vi samarbeider i europeiske konsortier under pilarene for samfunnsutfordringer og industrielt lederskap. Vi ønsker å styrke søknadsaktviteten mot disse pilarene, samtidig er det et uttrykt mål også å øke på alle fire programmer under fremragende forsknings-pilaren, og spesielt innen ERC. NTNU har i 2018 utviklet en dedikert handlingsplan for ERC grants. PES2020 er et avgjørende virkemiddel for universiteter for å mobilisere og støtte forskere til å øke søknadsaktivitet, bidra til kvalitetsøkning av innsendte søknader og drive strukturert med posisjonering, og øke den norske returandelen fra Horisont 2020.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Thematic Areas and Topics

Miljøvennlig energiMiljøvennlig energi, annetBransjer og næringerHelsenæringenNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje Naturvitenskap og teknologiMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålInternasjonaliseringInternasjonale stimuleringsmidlerPetroleumUndergrunnsforståelseFNs BærekraftsmålMål 15 Liv på landFNs BærekraftsmålMål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekstLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiMarinMarin bioteknologiDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgBioteknologiIndustriell bioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matLavutslippBioteknologiMedisinsk bioteknologiNaturmangfold og miljøMineralerLandbaserte mineralerLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakBransjer og næringerLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havPolitikk- og forvaltningsområderForskningPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningMineralerBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeBransjer og næringerTransport og samferdselFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 4 God utdanningLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakPortefølje PetroleumByBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorHelseInternasjonaliseringMobilitetMarinMaritimMaritimMaritime muligheter i havnæringeneMineralerGjenvinning av mineralsk råstoffPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonFNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for alleTransport og mobilitetLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapLTP2 Havteknologi og maritim innovasjonPortefølje Energi, transport og lavutslippLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningDemokrati, makt og styringPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningFNs BærekraftsmålMål 3 God helseLTP2 Fornyelse i offentlig sektorPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningMiljøvennlig energiFornybar energi, solNanoteknologi/avanserte materialerNanovitenskap og -teknologiLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Demokrati, styring og forvaltningCO2-håndteringDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorBransjer og næringerFiskeri og havbrukFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderKlimaBioteknologiMarin bioteknologiBransjer og næringerOlje, gassAvanserte produksjonsprosesserPortefølje HavDigitalisering og bruk av IKTMiljøvennlig energiEnergibruk i bygg og områderMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftBransjer og næringerIKT-næringenLTP2 Innovasjon i stat og kommuneLTP2 Petroleum og mineralerAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)FNs BærekraftsmålMål 1 Utrydde fattigdomLTP2 Bærekraftige byregioner og transportsystemerBioøkonomiMaritimKlima- og miljøvennlig maritim virksomhetNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerMiljøteknologiBransjer og næringerNæringsmiddelindustriCO2-håndteringCCS - annetGrunnforskningBransjer og næringerMaritim - NæringsområdePetroleumBioteknologiLTP2 HavPortefølje HelsePolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystMiljøvennlig energiFornybar energi, vannNanoteknologi/avanserte materialerPortefølje Klima- og polarforskningPortefølje Muliggjørende teknologierKlimaGlobale klimautfordringerInternasjonaliseringMiljøvennlig energiPetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, batteri/elMaterialteknologiBransjer og næringerEnergi - Næringsområde