Back to search

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

N2 - Høyere opp i Verdikjeden - Leverandørutviklingsprogram for Nord-Norge

Alternative title: Higher in the value Chain - Program for suplier developmet in Northern Norway

Awarded: NOK 11.4 mill.

The vision of N2 has been to develop future suppliers in Northern Norway. The project has received this assignment through the Government's Northern Area Strategy from 2017, which has resulted in the Northern Norwegian pilot project N2. The owners and partners in the project consist of our two / three northernmost county municipalities; Nordland, Troms, and Finnmark, the Ministry of Local Government and Modernisation, as well as the Sami Parliament in collaboration with the Research Council of Norway and Innovation Norway. The project is run by KUPA. The project period was initially from 2019 – 2021. The project period was extended to also apply to the year 2023. N2 focuses in particular on four areas; • Increase the competitiveness of northern Norwegian suppliers and the competence environment within seafood, tourism and the experience industry and adjacent industries. • Create a future-oriented business through R&D and cross-sector cooperation by looking for new innovative ventures. • Strengthen and be complementary to work in existing clusters and networks, and create new ones where there is a need. • Focus on sustainability, cold climate, exposed conditions and the region's natural advantages. Work package 3: Strengthen cooperation between the research environment and business • Through Forregion N2, the following measures were offered: • Skill brokering • Network meetings • Preliminary project in company N2 has had its own competence brokers in the following areas: • Seafood with scope Nordland at KpB. • Experiences with the area of ??activity Nordland, at KpH • Sami tourism with Troms and Nordland area of ??operation, at Sàpmi industrial park • Sami tourism with Finnmark, near Visjona Pre-project in company is a tool for companies that want to buy in research expertise for a development project in their own business. The measure is aimed at companies with little or no R&D experience. The company must have an ambition that the preliminary project will lead to further work with research. Companies within the following industries are prioritized: Seafood and travel/experience industries. For all preliminary projects and for preliminary projects in Troms and Finnmark in particular, industry/cross-border preliminary projects with a focus on sustainability will be prioritized Target groups: Business Network meetings for companies bring together different types of actors to discuss a current issue. Expertise brokers organize the meetings, where the participants must come to a joint conclusion or action points, which can lead to joint projects or efforts. Network meetings are suitable, among other things, for bringing together players from different industries for joint discussions of opportunities, for example in the form of research to the benefit of several companies within an industry.

Agenda Kaupang fikk i oppdrag å evaluere N2 Leverandørutviklingsprogram for Nord Norge. Evalueringen ble gjennomført august til november 2021. Evalueringen ble ledet av Per Trygve Hoff og Morten Stendstadvold. Agenda Kaupang møtte styringsgruppen 12. januar 2022. Evalueringen skulle avdekke læring og kunnskap om gjennomføring, resultat, nytteverdi og effekt av leverandørutviklingsprogrammet. Og evalueringen skulle gi eierne og samarbeidspartene svar på om de hadde lyktes å nå ambisjonene om å skape en overordnet og helhetlig satsning på Nord Norge. Læringspunkter og anbefalinger fra evalueringen var: Bedre planlegging N2 var resultat av et politiske initiativ som ikke ble utredet i tilstrekkelig grad. Utviklingen av initiativet ble for tidlig overlatt til fylkeskommunene og aktører med sterkt eierskap til de eksisterende virkemidlene. Handlingsrommet var uavklart. Den overordnede styringen av initiativet eller programmet burde vært strammere. Mer involvering av næringslivet Utgangspunktet for satsingen var ønsket om leverandørutvikling i Nord Norge og et mer effektivt virkemiddelapparat. Målgruppen – næringslivet i nord – ble tatt lite eller ikke i det hele tatt med i planleggingsfasen. Responsen fra spørreundersøkelsen rettet mot søkere og deltagere i programmet kan tyde på at næringslivet har et begrenset forhold til N2 og ideen bak dette. Det tok tid før søkere forsto hva de kunne søke på. På bakgrunn av dette stiller vi følgende spørsmål: - Kunne brukerperspektivet blitt sterkere innarbeidet i N2 fra starten av? - Kunne involvering av næringslivsrepresentanter (organisasjoner) og informasjonsinnhenting om brukernes behov ha gitt de offentlige eierne en sterkere felles plattform og påvirket prosjektplanen som ble utarbeidet? - Ble program og programidé tilstrekkelig markedsført ut mot næringsaktørene, etter det innledende oppstartsseminaret? Samarbeid og møteplasser skaper alltid synergier Til tross for at prosjektets ambisjoner ble nedskalert, så har viremiddeloperatørene samarbeidet om kompetansemidlene som ble bevilget gjennom fylkeskommunene. Dette har trolig gitt: - Bedre beslutninger og råd til søkere av kompetansemidlene - Økt kunnskap blant de offentlige aktørene og deres saksbehandlere om øvrige aktører, og deres faglige perspektiv av betydning for utviklingen av næringslivet i regionen. - Økt kunnskap om utfordringer og næringsaktører i andre deler av Nord Norge og hvordan disse kan ha nytte av hverandre på tvers av regionen. Hold fast ved ideen Ideen om mer koordinert bruk av ulike virkemidler og kunnskap i ulike deler av virkemiddelapparatet er god, men uforløst. Hindre man må jobbe videre med er: - Vedtekter og regelverk hos virkemiddelleverandørene må endres slik at nye samarbeidsformer kan prøves ut og implementeres. o Det må sees både på muligheten for å avvike fra nasjonale beslutningsprosesser der det skal satses regionalt, og o Det må sees på muligheten for å legge deler av aktørenes midler, ressur

For Nord-Norge er det en spesifikk utfordring i Innovasjonsinfrastrukturen at det er svakt utviklede relasjoner mellom næringsliv og forskning. Dette medfører at næringslivet i liten grad bruker FoU-nettverk i sitt utviklingsarbeid og at næringslivets andel av total FoU er lav. Basert på analyser om våre regioners særtrekk i de utvalgte næringene (opplevelses- og reiselivsnæringen samt sjømatnæringen), samt deres utfordringer og muligheter for utvikling og vekst, vil FORREGION N2 bidra til et betydelig løft i anvendelse av teknologi og ressurser på tvers av næringene for økte radikale innovasjoner. Det er et stort behov i Nord-Norge for å mobilisere bedrifter til å i større grad ta i bruk FoU i innovasjonsprosesser. Det er samtidig viktig at denne utviklingen skjer på bærekraftig måte og i tråd med regionale planer og strategier. De store avstandene som kjennetegner Nord-Norge krever at dette løses på en strategisk måte i samarbeid mellom Nordland, Troms, Finnmark og Sametinget. Dette vil FORREGION-virkemidlet bidra til i stor grad. Gjennom bruk av virkemidlene i FORREGION vil N2 bidra til bedre utviklede relasjoner mellom næringsliv og forskning. Dette vil medføre at næringslivet i større grad bruker FoU-nettverk i sitt utviklingsarbeid og at næringslivets andel av total FoU blir høyere. Bruken av virkemidlene skal ha en klar kobling mot kommersialisering og nyvinning. I et bærekraftperspektiv er bedrift til samfunn essensielt å ivareta. En bærekraftig utvikling av Nord-Norge avhenger i stor grad av ansvarlig forskning og innovasjon i næringslivet i samarbeid med offentlige myndigheter og lokalsamfunn. Dette er også noe som vi ønsker å vektlegge innenfor FORREGION satsingen. Nøkkelen blir å finne frem til de gode konkrete prosjektene i tett samarbeid med aktører innenfor FoU og næringslivet som vil føre til nyetableringer eller vekst i eksisterende leverandørbedrifter. På denne måten vil bedriftene være i stand til å «klatre i verdikjedene».

Funding scheme:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene