Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Samskapende lederskap i offentlig tjenesteutvikling"

Alternative title: Co-creational leadership in public service innovation

Awarded: NOK 1.8 mill.

The aims of the project " Co-creational leadership in public service innovation" are: 1) To explore how Vinje Municipality enables and implements new "work and health"services. The analysis is about how the identified leaders and co-workers facilitate innovation, are oblivious to it or hinder it. 2)Examine the significance of leader structure and form of an innovation process - interview a broad group of key participants in the project, facilitated, in a repetitive structure where the participants reflect upon developing and implementing results from the innovation project. 3) To assemble and discuss theoretical issues of leadership when dealing with inter-organizational, cross-sectional challenges and wicked problems The National Center for occupational rehabilitation (NK-ARR) is a center for research on and information about return-to-work issues. Health care and rehabilitation providers offer services that rely on this return-to-work knowledge. Norwegian municipalities are also starting to provide services like this, and it is not easy to do things in a new way, co-operate with new people and implement new services in a complex organization. The ph.d. project will document how innovation processes are led, and how people deal with inter-organizational and cross-sectional challenges. The project also aims to test a model for co-creational leadership. Co-creation is about gathering different kind of people, with different roles, skills and perspectives, and using methods that enable the group to utilize all its diversity in order to reach solutions they otherwise would not have come up with. The ph.d project is linked to a larger innovation project "HealthCoWork" where three Norwegian municipalities will innovate new services in the intersection between work and health.

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK-ARR) er opprettet med mål om å styrke og videreutvikle fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering og å bidra i den offentlige satsingen på arbeidsrettede tiltak for å få flere tilbake i arbeid. Mye av dette arbeidet består i å spre kunnskap om, bygge kompetanse på og bidra til nyskaping blant aktører som tilbyr tjenestene. For den nasjonale kompetansetjenesten er det derfor et mål å utvikle våre kompetansetjenster. NK-ARR ønsker å bruke resultater fra prosjektet til å utvikle et lederprogram og støttetjenester ikommunenes og spesialisthelsetjenestens tjenesteutvikling og innovasjon innen «arbeid og helse». Ph.d.prosjektets målsettinger er: 1) å undersøke hvordan de tre kommunene Vinje, Bamble og Norddal utøver ledelse av en innovasjonsprosess for å utvikle nye tjenester innen arbeid og helse. 2) å utvikle og prøve ut en samskapende ledelses modell for implementering av nye tjenester innen arbeid og helse. 3) foreta en kunnskapssammenstilling om lederskap i komplekse system og ved organisasjons overskridende utfordringer. Prosjektet vil være en artikkelbasert PhD, bestående av tre artikler. Arbeidet går parallelt med en innovasjonsprosess som er igangsatt i forbindelse med FORKOMMUNE prosjektet "Helsefremmende samarbeid for å styrke arbeidsdeltakelse", som involverer de tre kommunene Vinje, Bamble og Norddal. PhD prosjektet vil bruke noe av infrastrukturen og nettverket i dette prosjektet til å hente egne data. Det øker gjennomføringskraften i dette prosjektet, samtidig som forkommune prosjektet kan bli beriket av innsikt skaffet i dette prosjektet. Det gjør også at dette ph.d. prosjektet støtter opp under Helsevel programmets intensjoner om at programmet gjennom forskning og innovasjon skal bidra til god kvalitet, kompetanse og effektivitet i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune