Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

En evaluering av opplæringsprogrammet for økt trygghet og sikkerhet for barn/ungdom og ansatte i barneverninstitusjoner.

Alternative title: An evaluation of the training programme for increased safety and security for children/youth and employees in child welfare institutions.

Awarded: NOK 1.7 mill.

There are about 600 children/youth living in state child welfare institutions and about 3900 employees that are responsible for giving them proper care. Creating good conditions for children/youth to grow up in, is an important responsibility for Children's Youth and Family Affairs (Bufetat). It is a goal to create health-promoting jobs. Statistics from the Norwegian Institute of Occupational Health presented in 2018 that child welfare officers are one of the occupational groups that is most exposed to threats and violence. Summary of the Norwegian Board of Health Supervision?s nationwide investigation of child welfare institutions in 2018, shows that failure in the form of offenses and/or improvement needs was found in 45 of the 60 investigated child welfare institutions. In 2017, Bufetat developed a 4-day training programme for employees. The aim is that employees get better at predicting, preventing and handle conflict-filled situations. One objective is to use the least amount of coercion, and when coercion must be used, it must be legal and least harmful. When using theory, scenario training and communication exercises, employees will be trained to act so that the risk of violence decreases. All employees in state institutions have received the training programme. The objective of the research project is to gain knowledge about the training programme as described and whether it has desired outcomes for the involved, and what should be further developed and improved. For this purpose, so far we have highlighted the theme with qualitative interviews with staff and youth, as well as a systematic search for literature. The results of the research project shall contribute to further developing effective quality care services for children/youth, as well as developing health-promoting jobs. This with focus on safety and security for everyone involved in child welfare institutions.

-

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har en målsetting om at alle barneverninstitusjoner skal oppleves trygge og sikre for både barn/ungdom og ansatte. Samtidig er det en målsetting å bruke mindre tvang overfor barn og ungdom i institusjoner. For bedre å sikre forsvarlighet for barn/ungdom og ansatte utviklet Bufetat i 2017 et fire dagers opplæringsprogram for økt trygghet og sikkerhet i statlige barnevernsinstitusjoner. Det er ønskelig, relevant og aktuelt å undersøke effekten av dette opplæringsprogrammet som alle ansatte i statlige institusjoner skal gjennomgå innen 2019. Forskningsprosjektet vil belyse problemstillingen både med kvalitativ og kvantitativ metode. I tillegg skal det gjennomføres et oppdatert søk i litteratur. I den kvalitative delen av studien vil data innhentes gjennom fokusgruppeintervju med både ansatte og ungdom i institusjoner som enten har gjennomgått, eller i løpet av prosjektperioden gjennomgår opplæringsprogrammet. Resultatet fra den kvalitative delen av studien vil danne grunnlaget for den kvantitative delen av prosjektet, som er tenkt som et tidsseriedesign. Forskningsprosjektet er en artikkel basert på PhD studie, og skal resultere i tre artikler publisert i internasjonale tidsskrift, hhv basert på systematisk litteratursøk (review-artikkel), kvalitative data og den kvantitative intervensjonsstudien. De største utfordringene omhandler prioritering og implementering på lokalnivået, der de faglige kvalifikasjonene med forebygging som fokus skal anvendes i praksis og der det må legges til rette for det. Resultatene av forskningsprosjektet skal bidra til å videreutvikle effektive tjenester med høy kvalitet for barn/ungdom på institusjon. På lengre sikt håper Bufetat at opplæringsprogrammet med tilhørende forskning og videreutvikling av det vil føre til økt trygghet og sikkerhet både for barn/ungdom og ansatte. Dette vil ha stor verdi og betydning for samfunnet generelt og for brukergruppen og de ansatte spesielt.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune