Back to search

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Biokompatible filmer for BeskYtteLse av en In Vivo sensor for måling av trykk i aggressive kroppsvæsker og vev

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Manager:

Project Number:

300282

Project Period:

2019 - 2019

Location:

Subject Fields:

Millioner av kvinner og menn på verdensbasis lider av manglende kontroll over urinblæren som følge av skade eller sykdom [1]. Konsekvensene kan være svært invalidiserende for medisinsk og psykisk helse og er i tillegg sosialt belastende. Betydelige økonomiske kostnader er forbundet med tilstanden, disse fordeler seg på økte helseutgifter og redusert sysselsettingsgrad. Måling av trykk er viktig for å kunne bestemme riktig behandling. Slike målinger gjøres i dag på sykehus og hos spesialister, men krever kostbart og permanent installert utstyr. InVivo Bionics utvikler ny teknologi som har en rekke måletekniske fordeler sammenlignet med eksisterende løsninger. Vår løsning er bærbar og langt rimeligere enn konvensjonelt utstyr. Flere pasienter kan dermed få et bedre tilbud om oppfølging og behandling enn hva tilfellet er i dag. Kjernekomponenten i systemet er et sensorelement basert på avansert mikro- og nanoteknologi. Sensorelementet er integrert i en sensorprobe. Det benyttes en film av nanometer tykkelse for å beskytte sensorelementet mot aggressive kroppsvæsker og vev. Det stilles en rekke krav til den beskyttende filmen, bl.a. er biokompatibilitet og biostabilitet av avgjørende betydning for bruk in vivo. Alle materialene som benyttes må tåle sterilisering. De kombinerte egenskapene av sensorelement og beskyttende film er kritiske for å kunne lykkes med innovasjonen. En prototype er utviklet gjennom årelang FoU hos SINTEF og er testet i pilotpasienter hos Sunnaas sykehus. Forprosjektet vil, med utgangspunkt i erfaring fra dette arbeidet, kartlegge krav til filmens egenskaper. Videre vil prosjektet identifisere mulige fremtidige samarbeidspartnere og deres fasiliteter. En viktig del av prosjektet vil også være å kartlegge muligheter for realisering av innovasjonen gjennom fremtidig bruk av FoU, blant annet for utvikling av nye materialer med potensiale for anvendelse som beskyttende nanofilm.

Funding scheme:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale