Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Competence development in changed conditions.

Alternative title: Kompetanseutvikling under endrede rammebetingelser.

Awarded: NOK 45,741

Project Manager:

Project Number:

300296

Project Period:

2019 - 2020

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

The project is based on Report No. 21 to the Storting (2016-2017) Desire to learn - Early intervention and quality in schools, which provides guidelines for major changes in Norwegian schools. The State will not be responsible for quality development in schools anymore, this task is now transfered to the municipalities and county municipalities. Financial resources, that were previously spent on national initiatives to improve learning environments and the pupils' learning outcomes in all subjects, is now distributed to municipalities and county municipalities. Decentralized competence development scheme (DEKOM) is one out of three schemes that will replace the previous national initiatives and help school owners implement their goals for competence development, adapted to local needs. Universities and colleges are supposed to offer programs to reach the goals. Development of such goal specific programs demands close cooperation between the higher education institutions, the school owner and the schools professional staff. There are several skeptical voices, both among researchers and school professionals, to this transfer of finances and responsibility. The sceptics claim it can be too challenging for school owners, especially in the smaller municipalities (Aasen and Møller, 2012, Møller and Ottesen 2011, Aasen et al., 2012, Roald 2010) . This research project will investigate how school owners and school leaders manage to utilize DEKOM through experiences with initiated DEKOM projects in the Østre Agder region. We will seek to uncover structures and processes established through DEKOM, and look at how these are described and experienced by teachers, principals and school owners. The overall objective is to uncover structures and strategies for school development in the municipalities in Østre Agder, and to evaluate to what extent they are suitable for providing lasting competence enhancement and change in professional practice.

Prosjektet tar utgangspunkt i Melding St. 21 (2016-2017) Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen som gir føringer for omfattende endringer i skolen og krav til skoleeier. Desentralisert ordning (DEKOM) er en av tre ordninger som skal hjelpe skoleeier med å gjennomføre lokale tiltak for kompetanseutvikling. Det har i flere sammenhenger vært påpekt at denne omleggingen kan være utfordrende for skoleeier, og da spesielt i de mindre kommunene (Aasen og Møller, 2012). Risør kommune har hatt to store satsingsområder innenfor kompetanseheving de siste årene, realfagssatsing og BTI (bedre tverrfaglig innsats). Tilbakemelding fra skolene er blandet, og det er stilt spørsmål ved både organisering, tidsbruk og innhold. Som rektor på en av skolene erfarer kandidaten at endring og forbedring av pedagogisk praksis er krevende. Det stilles store krav til skoleeier og skoleleder og samhandling mellom nivå slik at lærerne får eierskap til satsingene og opplever at kompetansehevingstilbudet er relevant, utviklende og ikke en frustrerende tidstyv. Dette prosjektet vil undersøke hvordan skoleeiere og skoleledere klarer å utnytte DEKOM- satsingen i kommunene. Prosjektet vil bygge på opplevelser og erfaringer med igangsatte Dekom – prosjekter i Østre Agder. Med utgangspunkt i Kvalitetsutvalgets tre kvalitetsmål og sammenhengen mellom dem (Fevolden og Lillejord 2005) vil kvaliteten på lærernes læring være avhengig av kvalitet på både struktur og prosess. Kandidaten vil undersøke hvilke strukturer og prosesser som er etablert for implementering og kapasitetsbygging i to utvalgskommuner i Østre Agder som er i gang med DEKOM prosjektet «Lærende ledernettverk» , og hvordan de beskrives og oppfattes på ulike nivå. Det overordnede målet med dette prosjektet er å avdekke etablerte strukturer og strategier for skoleutvikling i kommunene som er etablert i forbindelse med DEKOM satsingen, og evaluere om de er egnet for å gi varig kompetanseheving og endring av profesjonsutøvelsen.

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.