Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Knowledge note about food safety in the primary production and the food industry

Alternative title: Kunnskapsnotat innen mattrygghet i primærproduksjon og næringsmiddelindustri

Awarded: NOK 1.6 mill.

Food safety can easily be defined as not becomingsick of the food you eat or the water you drink. This means that foods should not contain harmful biological, chemical or physical components when consumed according to their intended use. Such components can be found in the raw materials, or they can be supplied / developed during processing processes, during supply or at home. The main objective of the project is to create a comprehensive and accessible overview of the research done in food safety in Norway during the period 2012-2019, and to convey the status of this work.

KUNMAT: Mattrygghet kan enkelt defineres som at man ikke skal bli syk av den maten man spiser eller vannet man drikker. Dette betyr at næringsmidler ikke skal inneholde helseskadelige biologiske, kjemiske eller fysiske komponenter når de konsumeres i henhold til tiltenkt bruk. Slike komponenter kan finnes i råvarene, eller de kan tilføres/utvikles under foredlingsprosesser, under frambud eller i hjemmet. Hovedmålet med prosjektet er å lage en god og lett tilgjengelig oversikt over forskningen som er gjort innen mattrygghet i Norge i perioden 2012-2019, og formidle status for dette arbeidet. Det vil produseres to kunnskapsnotater; ett som fokuserer på mattrygghet i primærleddet (KUNMAT1) og ett på mattrygghet i næringsmiddelindustrien (KUNMAT2). Arbeidet skal utføres av en prosjektgruppe bestående av ledende forskere i mattrygghetsmiljøene ved Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet (NMBU), Veterinærinstituttet (VI), NOFIMA og NIBIO. Dette betyr at de fleste aktive forskningsmiljøene i Norge innen mattrygghet er inkludert i prosjektgruppa. For å nå hovedmål og delmål innen den oppgitte tidsramme vil arbeidet organiseres i fem trinn; 1) Oppstart og avgrensing, 2) Innhenting av informasjon, 3) Bearbeiding av informasjon, 3) Involvering av "stakeholders" og identifisering av kunnskapshull, 5) Ferdigstillelse. Det vil bli arrangert skriveseminarer for prosjektdeltakerne, og det skal holdes tett kontakt med prosjektledere for de øvrige kunnskapsnotatene innen plantehelse, dyrehelse og dyrevelferd.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram