Back to search

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Forprosjekt før-kommersiell anskaffelse og utvikling av automatisk miljøovervåking ved bruk av miljø-DNA

Awarded: NOK 0.25 mill.

Forvaltningen i Norge bruker 335 millioner kroner årlig på å overvåke og kartlegge norsk natur. Dagens system for miljøovervåking er tidkrevende og kostbart, og gir begrenset mulighet for å oppdage og forhindre skade. Det er et stort behov for å effektivisere og forbedre miljøovervåkingen. Et automatisk overvåkingsverktøy, som er målsettingen for den før-kommersielle anskaffelsen, vil kunne bidra til dette. Forprosjektet skal sikre at den før-kommersielle anskaffelsen baseres på det beste grunnlaget. Forprosjektet er delt i tre faser, basert på delmål: 1. Forberedende fase: 19.06 - 31.08 Etablere anskaffelsesgruppen, intensjonsavtaler med eksterne, og fortsette å kartlegge tilbydere, brukergrupper og eksisterende løsninger. Bygge videre på nyhetsvurderingen av ideen vi har fått utført av Patentstyret. Benytte internasjonal konferranse "iBol -Conference", med deltagere fra flere land og sektorer som jobber med miljø-DNA, for å kartlegge behov og informere om dialogmøte. Delta på felles oppstartsmøte og andre relevante informasjonsarenaer for å sikre god kompetanse i anskaffelsesgruppa. 2. Planlegge og gjennomføre markedsdialog: 01.08 - 30.10 Innkalle og gjennomføre åpent dialogmøte med aktuelle tilbydere innen næringsliv, FOU-miljø, brukere og andre interessenter. Informerer om planene og få innspill på behov, eksisterende løsninger og kartlegge potensielle tilbydere. Ha oppfølgingsmøter med ulike aktører/konsortier. Benytte vårt forvaltningsnettverk og brede erfaring fra anskaffelser, kartlegging, overvåking og FOU-aktivitet for å sikre bred deltagelse i denne fasen. 3. Evaluere og utarbeide søknad 1.11 - 20.11 Evaluere informasjon vi har oppnådd i forprosjektet og i samarbeid med anskaffelsesgruppa og ledelsen ved Miljødirektoratet avgjøre om det er et godt utgangspunkt for å sende inn søknad. Utarbeide søknad der planene er konkretisert etter informasjon i forprosjektet. I alle faser vil vi legge til rette for deltagelse via skype for å sikre bred deltagelse.

Funding scheme:

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren