Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

"Det er ikke nok å høre - alle må også gjøre"

Alternative title: "There isnt enough to listen- everyone also have to do"

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Manager:

Project Number:

308988

Project Period:

2020 - 2024

What does it take for children to experience that they are being heard regarding their own cases, cf. Convention on the Rights of the Child, art. 12; States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the right to express those views freely in all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child. In 2018, the United Nation?s Children's Committee recommended Norway to strengthen the practice of showing respect for children's opinion. The Committee points out that this is a right that children have and asks us to pay attention in particular to children who may be subject to exclusion, for example children with disabilities. Employees in the Child and Family Unit in Bodø municipality are in contact with many of these children through the work in health stations, school- and migration health services, ergo- and physiotherapy services, mental health services, ?outside/street contact?, special educational team and educational psychological service. The aim of the project is to create a common practice of art. 12 which means that all children in the encounter with these services should experience being able to express their meaning and being heard in their own case. Interdisciplinary collaboration between leaders, professional practitioners and children will lay the foundations by finding out how children do experience being heard today, what the significance of the employees' views of children has, and what skills or knowledge these may need. The experience should be systematized in the form of a quality system that will guarantee all children this right, and which could be shared with other municipalities. The project started 01.04.20

Ansatte i barne- og familieenheten er profesjonsutøvere med spisskompetanse. De bidrar med vurderinger av, og tilrettelegging for ofte svært sårbare barn og unge, og deres foreldre. Sårbarheten i seg selv kan medføre et bevisst eller ubevisst ønske om å skjerme barna, noe som kan hindre medvirkning. I hvilken grad bør barn for eksempel kjenne sin egen diagnose eller gjøres oppmerksom på egne utfordringer, hvis de tilsynelatende ikke er opptatt av det selv? Spisskompetansen øker ekspertisen på de ulike områdene og ekspertsamfunnet kjennetegnes gjerne av en hierarkisk tenking hvor man antar at de med den høyeste utdanningen kan, og vet mest og best. Barna befinner seg naturlig nok nederst i dette hierarkiet, noe som kan medføre at de ikke får tilstrekkelig informasjon, eller mulighet for å bidra til å løse verken sine egne eller familiens utfordringer. Hvor mye bør barn for eksempel involveres i foreldres utfordringer som psykisk sykdom, rus eller foreldreveiledningsbehov? Hvilken informasjon trenger en fireåring om fars bipolare lidelse, eller hvordan kan en seksåring bidra for at pedagogisk psykologisk tjenestes (PPT) sakkyndige vurdering skal være så riktig og presis at spesialpedagogen, i samarbeid med barnet, kan skreddersy et opplegg som vil virke? Profesjonsutøvere har ulike svar på denne type spørsmål, på tross av vår antagelse om at de fleste oppriktig synes at de ivaretar medvirkningen i tråd med det som er rimelig og mulig. Prosjektets hovedproblemstilling er dermed: Hva skal til for at barn som brukere av kommunale tjenester skal oppleve seg som deltagere i sin egen sak, jfr. Barnekonvensjonens art. 12? Problemstillingen skal belyses gjennom spørsmål som: - Hvilken betydning har voksnes syn på barn? - I hvilken grad opplever barn i dag at de er deltagende i egen sak? - Hvordan kan en modell for deltagelse utformes? - Hvilken kompetanse er det behov for?

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune