Back to search

FORNY20-FORNY2020

MIP - Marin Innovasjonsarena Pilot for nye marine råvarer

Alternative title: MIP - Marine Innovation arena Pilot

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Number:

309041

Project Period:

2020 - 2022

Funding received from:

Location:

SOLVING PROBLEMS WITH INNOVATIONS An initiative for a new marine innovation arena which aims to secure value chain innovation by facilitating methodology, tools, interdisciplinary expertise and locations for co-creation, as an add-on to economic instruments and venture capital. The Norwegian technology transfer offices (TTO´s) cooperate in this consortium initiative and believe this will reinforce innovation in smart regions. It will challenge the way we collaborate as we know it today, and lead to significant restructurings across industries and organizations. Innovation should systematically target and develop the entire value chain through a comprehensive mindset, rather than solving isolated needs. Pilot for New Marine Raw Materials for the aqua industry In this project a systematic approach has been launched with mapping of all stakeholders, workshops and analysis of value chain and bottle necks, road map for further development of the aquaculture industry, and definition of a pilot for new marine raw materials for the aquaculture industry (Pearlside). The operationalization of a consortium to efficiently test "Pearlside" as a potential raw material for fish feed - trough the complete value chain - has been started. The project has also launched a crucial work package to ensure sustainability in all parts of the value chain as well as regulatory issues to be part of initial evaluation of the potential.

VIS har avdekket en rekke flaskehalser for videre vekst i havbruksnæringen - deriblant mangel på bærekraftige og effektive fôr-råvarer. Det er et uttalt mål, både fra myndigheter og næringen selv, at verdiskapningen innen havbruk skal mangedobles de neste 30 år. Dette må gjøres på en bærekraftig måte, med tredelt bunnlinje som rammeverk, og tilfanget av marine råvarer til bruk i fiskefôr må økes. Det er også et mål å motvirke bruken av stadig mer landbaserte råvarer (eksempelvis rapsolje og soyaprotein). Den ønskede utviklingen vil kreve tilgang på flere titalls mill. tonn «våt» biomasse (råvarer til fôr). Et slik behov for økt volum av marine råvarer krever industriell tankegang der alle ledd i verdikjeden jobber sammen. Marine råvarer til akvakultur-næringen som dette prosjektet vil sette søkelys på, kan deles inn i tre hovedkategorier; - Mesopelagisk fisk og lavere trofisk nivå - Planteressurser, og dyrking av havet - Bifangst og biprodukter Alle disse ressursene krever blant annet videreutvikling av effektive høste- og dyrkingsmetoder, teknologi for prosessering, forvaltningsregime, og tillatelser for dyrking. Prosjektet tar sikte på å fasilitere utvikling av minst en slik ny råvare og få gjennomført uttesting i hele verdikjeden inklusiv fôring av fisk i fullskala (i størrelsesorden 1000 tonn fôr med slik råvare). Det forventes at pilotprosjektet vil kunne utnytte eksisterende FoU resultater, samt generere nye FoU prosjekter for å styrke verdikjeden. Totalt 10 TTO-er deltar i prosjektet; VIS, Validé og Ard Innovasjon har de største bidragene og blir støttet med innsats fra Inven2, Høgskolen i Molde, SINTEF, Kjeller Innovasjon, NTNU TTO, Nord Innovasjon og Norinnova. Norwegian Marine University Consortium (NMU) vil også kunne ta en sentral rolle. Videre er industriklynger og industriaktører viktige samarbeidspartnere. Prosjektet (MIP) er allerede forankret hos næringsklyngene NCE Seafood Innovation og GCE Ocean Technology.

Activity:

FORNY20-FORNY2020