Back to search

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Lærerutdanningsskoler og lærerutdanningsbedrifter i Yrkesfaglærerutdanningen.

Alternative title: Teacher Education Schools and Teacher Education Workplaces in Vocational Teacher Education

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Number:

309202

Application Type:

Project Period:

2020 - 2025

Location:

In line with the government`s strategy document "Teacher Education 2020", the Institute of vocational teacher education (YLU) at OsloMet, the departments of education in Viken and Oslo county municipalities, and two upper secondary vocational schools, Strømmen and Kuben, collaborate in an innovation project on establishing teacher education schools in vocational teacher education. The Norwegian Research Council funds the project. The aim is to develop a binding and lasting cooperation between the schools and OsloMet on the best possible vocational teacher education and vocational education. Main Activities A.1. Implement school-based education in mentoring, with meeting places for teachers and teacher educators has been tested at one of the partner schools. The evaluation and the results pointed to the need for a new plan for supervisor education for practice teachers in vocational education. The new plan will be tested at the other partner school. The main purpose is to help practice supervisors and teacher educators develop a common understanding of vocational teacher education. It is also to start the development of a new infrastructure. A.2. Establish R&D-groups where practice teachers, instructors and teacher educators work together A.3. Establish collaborative groups between teachers, practice teachers, instructors and teacher educators on planning, carrying out and evaluating continuing education and training at Strømmen and Kuben A.4. Dialogue meetings / conferences within each organization and between the parties to: a. strengthen common understanding of key challenges in vocational teacher education and vocational education b. organize and systematize collective and individual experience learning in daily work c. develop and build new infrastructure between YLU and the field of practice A.5. Dialogue meetings with practice schools and training companies Data will be collected from each of the main activities. The aim is to gain knowledge of how collaboration between teacher education institutions, schools and firms can be organized to obtain relevant, professional-based education and what key obstacles and opportunities are.

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) ved OsloMet, avd. vgs. i Akershus fylkeskommune, utdanningsetaten i Oslo, Strømmen vgs. og Kuben vgs. skal samarbeide i et innovasjonsprosjekt om å utvikle lærerutdanningsskoler i yrkesfaglærerutdanningen. Innovasjonen handler om å utvikle og utprøve en organisatorisk og didaktisk modell for samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt med utgangspunkt i begrepet «symbiotisk læringsstruktur». Hensikten er å etablere varige samarbeidsstrukturer innrettet mot profesjons- og yrkesforankret, helhetlig og relevant utdanning av yrkesfaglærere. Bakgrunnen er «Lærerutdanning 2025» som framhever behovet for å styrke kvalitet og profesjonsrelevans i lærerutdanningen gjennom tettere samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjoner og praksisskoler. Behovene for styrket kvalitet er de samme i yrkesfaglærerutdanningen som i annen lærerutdanning. I tillegg har yrkesfaglærerutdanningen en kompleks struktur som også omhandler praksis i bedrifter, og behov for å styrke praksisopplæringen på dette feltet. Det skal derfor vektlegges å involvere opplæringsbedrifter i samarbeidet. Prosjektet bygger på forskning og teori innen yrkes- og profesjonsdidaktikk og organisasjonslæring. Forskningstilnærmingen er aksjonsforskning gjennomført som sekvensielle utviklingsforsøk/innovasjoner dokumentert gjennom ulike kvalitative forskningsmetoder. Det skal utvikles samarbeid mellom partene i prosjektet som omfatter skolebasert, yrkesdidaktisk veilederutdanning, praksisbasert FoU-arbeid og utvikling av profesjonsbaserte etter- og videreutdanningstilbud. Det blir lagt vekt på at partene sammen og hver for seg utvikler seg som en lærende organisasjon med vekt på kollektive læreprosesser hos og mellom partene. Yrkesfaglærerutdanning er et felt hvor det eksisterer lite forskning, og det er et stort behov for utvikling og forskning rettet mot å styrke kvaliteten. Det skal utvikles ny kunnskap om samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Activity:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren