Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Kystnær beredskap

Alternative title: Coastal emergency preparedness

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Number:

309305

Project Period:

2020 - 2022

Organisation:

In the second year of the project "Coastal emergency preparedness", an innovation project for the industrial sector (2020-2023), it has built on the good work done in the first year. Stakeholder analysis have been carried out to look at the important target groups in the project, and what emergency preparedness resources they may need. We have made a requirements specification for how an emergency vessel can be, and methods for warning or monitoring of environmental and algae has been further tested and developed. In addition, a major emergency preparedness exercise is planned by the partners in the project. The aim om this exercise is to test the scenarios that were prepared in the first phase of the project. This forms the basis for potentially new innovations that can bring us closer to the vision of the project; increased safety in coastal waters through improved operational preparedness. The aquaculture industry must ensure the safety of its employees, fish, and the environment. The project aims to highlight four innovations relevant to the overall national preparedness for maritime safety: - The work of looking at how a Emergency preparedness vessel should be designed has begun. This work is based on the DSHA and emergency preparedness gaps that are now being uncovered in the first phase of the project. - Early warning or monitoring of environmental and algae monitoring is another innovation. Protypes and test has been conducted to explore how environmental and algae monitoring is can be done from operational vessels. - The innovation with an Operational Assistance Services for accidents (an "operations centre") will begin in 2021. - It is important to be prepared for what may come. Therefore, the work of looking at which simulator-based training and preparedness exercises are important to have based on the DSHA. Simulator-based training and exercises The project is based in Nærøysund municipality and with local industry players. NTS ASA is the project owner. Furthermore, the consortium consists of the Maritime Safety Training Centre in Rørvik, Moen Marin, Marin Design and research partner SINTEF.

Prosjekt "Kystnær beredskap" styrker operativ beredskap i kystnære farvann ved å utvikle fire nye tjenester: 1. Nytt beredskapsfartøy, 2. Miljø- og algeovervåkning fra fartøy, 3. Operativ assistanse og 4. Simulatorbasert opplæring. Havbruksnæringen er en viktig målgruppe, med behov for beredskap knyttet til ansatte, fiskevelferd og miljø. NTS ASA er prosjekteier, og det legges stor vekt på involvering av aktører som vil bli brukere av nye tjenester, og de som allerede er en del av beredskapsapparatet. Styrket beredskap kommer samfunnet til gode gjennom økt sikkerhet for alle som har sitt virke i kystnære områder. Prosjektet gir kunnskap om risikobildet, hvilke type operasjoner et beredskapsfartøy kan bistå med, hvordan operativ assistanse kan styrkes og hvordan simulatorbasert opplæring best kan gjennomføres. En annen prosjektoppgave er å implementere sensorikk som kan detektere skadelige alger eller andre miljøutfordringer (også fra fartøy i regulær drift i havbruk). Teknologien skal også levere data til modellering og forecasting av miljøforhold. Informasjonen bringes ut i næringen gjennom et varslingsprogram. Prosjektet skal utvikle et spesialtilpasset beredskapsfartøy med kompetent personell som bistår ved ulykkeshendelser, verktøy for miljø- og algeovervåkning, samt muliggjøring av simulatorbaserte beredskapsøvelser og operativ assistanse. Viktige milepæler for FoU i prosjektet inkluderer Fare- og ulykkessituasjoner (DFUer) og hendelsesscenarier, Kravspesifikasjon sensor-oppsett, forretningsmodell for salg av data/datatjenester og Scenariobasert beskrivelse av operasjonalisering av SSRs rolle og tjenester for ulike beredskapsbehov. Prosjektgruppen består av Sikkerhetssenteret i Rørvik, Marin Design, Moen Marin, Bjørøya og FoU-partner SINTEF. Andre bidragsytere er aktører som har ansvar og kunnskap om ulike deler av kystnær beredskap, som Nærøysund kommune, Fylkesberedskapssjefen i Trøndelag, Redningsselskapet og Kystverket.

Activity:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2