Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Kystnær beredskap

Alternative title: Coastal emergency preparedness

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Number:

309305

Project Period:

2020 - 2022

Organisation:

In the project "Coastal Preparedness", an innovation project for industry (2020-2023), the third, and last year, is finalised. Tests have been conducted of a sensor and setup for algae detection, emergency preparedness vessel concepts have been designed, and scenarios and drills suitable for simulator training have been developed. In addition, workshops has been conducted with the aquaculture industry. Here, the innovations in the project have been presented and discussed. Today, responsibility for emergency preparedness in the aquaculture industry is divided between private industry actors and public authorities. Increased activity in the aquaculture industry increases the need for emergency preparedness resources and services along the coast. Examples of this are specially designed vessels, algae warning, and emergency drills. This forms the basis for new products and services innovations that support the vision of the project; increased safety in coastal waters by improved operational emergency preparedness. Geographically, the project is located in Nærøysund municipality and with local industry players. NTS ASA by its subsidiary Frøy is the project owner. Furthermore, the consortium consists of the Safety Centre in Rørvik, Moen Marin, Marin Design and research partner SINTEF.

Prosjektet har jobbet med å utvikle beredskapstjenester som styrker den kystnære beredskapen. Det er laget en kunnskapsoversikt for dagens kystnære beredskap som er lagt til grunn for innovasjonsarbeidet. Dette har også bidratt til kompetanseutvikling hos industripartnere. Resultatene kan bidra til å muliggjøre en reduksjon av samfunnets kostnader knyttet til skade på personer, miljø og utstyr. Det er utarbeidet et ferrybokskonsept som kan måle algekonsentrasjoner, dette er demonstrert i en pilot. Prosjektet har belyst og dokumentert behovet for koordinert beredskapsorganisering og tjenester for en styrket beredskap. Arbeidsmøter med beredskapsaktører og oppdrettere har gitt en generell kompetanseutvikling for oppdrettsnæringen. Det er utarbeidet realistiske scenarier for beredskapsøvelser og forslag til forbedret simulatorbasert opplæring. Resultatene av prosjektet bidrar til at havbruksnæringen får beredskapstjenester tilpasset risikobildet og som øker sikkerheten for både ansatte, fisk og miljø. De får også styrket overvåking av miljøet og mulighet for tidligvarsling av alger. Prosjektet vil ha virkninger på samfunnsnivå ved at samhandlingen mellom næring, kommune, fylke og beredskapsaktører styrkes. Dette vil igjen ha stor betydning for alle som ferdes i kystnære strøk, inkludert ulykkesutsatte grupper som kystfiskere, turisfiskere og fritidsbåtbrukere.

Prosjekt "Kystnær beredskap" styrker operativ beredskap i kystnære farvann ved å utvikle fire nye tjenester: 1. Nytt beredskapsfartøy, 2. Miljø- og algeovervåkning fra fartøy, 3. Operativ assistanse og 4. Simulatorbasert opplæring. Havbruksnæringen er en viktig målgruppe, med behov for beredskap knyttet til ansatte, fiskevelferd og miljø. NTS ASA er prosjekteier, og det legges stor vekt på involvering av aktører som vil bli brukere av nye tjenester, og de som allerede er en del av beredskapsapparatet. Styrket beredskap kommer samfunnet til gode gjennom økt sikkerhet for alle som har sitt virke i kystnære områder. Prosjektet gir kunnskap om risikobildet, hvilke type operasjoner et beredskapsfartøy kan bistå med, hvordan operativ assistanse kan styrkes og hvordan simulatorbasert opplæring best kan gjennomføres. En annen prosjektoppgave er å implementere sensorikk som kan detektere skadelige alger eller andre miljøutfordringer (også fra fartøy i regulær drift i havbruk). Teknologien skal også levere data til modellering og forecasting av miljøforhold. Informasjonen bringes ut i næringen gjennom et varslingsprogram. Prosjektet skal utvikle et spesialtilpasset beredskapsfartøy med kompetent personell som bistår ved ulykkeshendelser, verktøy for miljø- og algeovervåkning, samt muliggjøring av simulatorbaserte beredskapsøvelser og operativ assistanse. Viktige milepæler for FoU i prosjektet inkluderer Fare- og ulykkessituasjoner (DFUer) og hendelsesscenarier, Kravspesifikasjon sensor-oppsett, forretningsmodell for salg av data/datatjenester og Scenariobasert beskrivelse av operasjonalisering av SSRs rolle og tjenester for ulike beredskapsbehov. Prosjektgruppen består av Sikkerhetssenteret i Rørvik, Marin Design, Moen Marin, Bjørøya og FoU-partner SINTEF. Andre bidragsytere er aktører som har ansvar og kunnskap om ulike deler av kystnær beredskap, som Nærøysund kommune, Fylkesberedskapssjefen i Trøndelag, Redningsselskapet og Kystverket.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2