Back to search

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Læringsløyper. Skoleutvikling i kommuner med etablert 1:1 dekning.

Alternative title: Learning Tracks School developement in municipalities with established 1: 1 coverage

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Manager:

Project Number:

309354

Project Period:

2020 - 2023

Location:

In Norwegian schools, students have their own digital device for learning, be it an iPad, Chromebook or PC. In the research literature this is framed as 1:1 coverage. This digital transformation of the school requires a new approach to teaching and class management and represents new challenges for school leaders and school owners. Whereas some school owners have coped with these challenges and found their own solutions, on a national scale, this work is still very fragmented and poorly coordinated. The educational benefits of such a 1:1 investment still remain uncertain and, such an investment is very costly. More structured and targeted work with the introduction of the technology is necessary to ensure that the resources are used in ways that will benefit the schools and their students. The local school owners have taken different approaches to their 1:1 initiative, both in terms of the choice of technology and the organization of the initiatives. The national curriculum from 2020 promotes increased use of technology in educational work. Both municipalities and schools need more systematic coordination and experience sharing in educational development work and a better understanding of how new technology changes the conditions for educational work in the various school subjects. Asker municipality's new model for management and organization of educational development in connection with 1:1 investment in basic education, called Learning Tracks (Læringsløyper), responds to these challenges. The main goal of the project is the piloting and implementation of the model for competence development, Learning Tracks in Asker. The project has three underlying sub-goals: Sub-goal 1: Adapt and implement the model at different types of schools. Sub-goal 2: Disseminate knowledge about the model to the country's school owners and others working with digital transformation in schools/ of basic education. Sub-goal 3: Obtain new insight into educational development work in schools with a 1:1 investment. We can report on the following activities related to the sub-goals: Sub-target 1: During the period, the Learning track have been implemented with central support and follow-up at 20 schools in the municipality. There are also several schools and teachers who have used the resources on their own initiative. The online resources for the Learning Tracks have been further developed and can be used both as joint systematic competence development and for personal development for the teachers. School owners regionally and nationally have shown interest in the Learning Trails. Closer cooperation has been established with Stavanger and Bærum municipality, and there is also dialogue and experience sharing with several other municipalities in various networks. Sub-goal 2: Since its inception, the project has been disseminated in popular science and scientific arenas, such as NKUL (national conference for teachers interested in digital technologies), and the Norwegian Directorate of Education's round table conference for research on digitization of and in school Norway. In addition, another network activity has been carried out with researchers and practitioners who are interested in the subject of the project. It has been delivered as guest lectures in teacher training and further education offers for school leaders and teachers. The project has also involved student teachers who have partly worked with communication and dissemination, and as research assistants, and partly have written their own master's theses in connection with the project. Sub-goal 3: Two surveys of all the municipality's teachers have been carried out and findings have been disseminated continuously internally to the municipality and schools. Several rounds of interviews with school owners, school managers, resource teachers and teachers have been carried out. Findings from the study have been published in national and international scientific journals.

Asker kommune omfatter 40 skoler med ulike lokale kulturer, ressurser og metodikk for utvikling. Modellen Læringsløyper ble pilotert i skoler med 1:1 dekning over en periode på tre år. Modellen ble tilpasset komplekse rammer i mangfoldet av skoler, også gitt kommunesammenslåing mellom Asker, Røyken og Hurum som skjedde parallelt. Videre er den tilpasset nye læreplaner med vekt på elevaktiv og dialogbasert tilnærming, elevens digitale ferdigheter og kompetanse, samt lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse. Læringsløyper søker å tilpasse den enkelte skoles behov for pedagogisk bruk av digitale læringsressurser, og har en ambisjon om å tilby skreddersøm innenfor det digitale endringsarbeidet. Læringsløyper er nå organisert i en årlig Kompetanseplan for Oppvekst, der skoler melder behov for støtte og oppfølging av veiledere i Asker kommune. Begrepet ‘Læringsløyper’ har blitt et etablert begrep i askerskolen og danner en felles forståelse for en metodisk, skolebasert tilnærming til pedagogisk endringsarbeid generelt. Over en periode på tre år, har 20 skoler i Asker gjennomført én eller flere læringsløypemoduler. Erfaringsdeling mellom skoler i nettverkssamlinger har bidratt til å tilpasse modellen og utvikle ressurser underveis. Noen av de viktigste erfaringene som det var bred enighet om blant deltakende skoler, var at fokuset hos lærerne var størst på å bli trygg på selve de digitale verktøyene og å bli kjent med modellen ved første modulgjennomføring. For skolene som gjennomførte to eller flere moduler, fikk metodikken et større fokus og lærerne opplevde et større utbytte i klasserommet. I tillegg var modellen og ressursene et hyppig tema i nettverkssamlinger for skolenes IKT ressurspersoner. Skoler og ressurslærere i Asker kommune benytter seg nå jevnlig av ressursene for læringsløyper, som ligger tilgjengelig på nettsider for askerskolen. Læringsløypemodellen har videre dannet grunnlag for organisering av kompetanseutvikling av nye aktuelle temaer. Prosjektet har gjennom FoU-arbeid bidratt til ny innsikt på et felt med lite forskning på digital transformasjon, gjennom pedagogisk utviklingsarbeid for skoler med 1:1 dekning, og tilbyr perspektiver særlig knyttet til skoleeier og skoleledelsen, samt ressurslærere og lærere. Et av de viktigste funnene fra forskningen viser at systematisk arbeid fra skoleeier ut mot hver enkelt skole i kommunen bidrar til kompetanseheving hos lærerne og skoleledere. Der skoleledelsen har vært med siden starten av prosjektet, opplever læreren i større grad støtte og tilrettelegging for kompetanseheving. Dette relateres videre til deres egen kompetanse for å integrere digitale ressurser i undervisningen og større grad av en elevaktiv undervisningsstil. Prosjektet har vært aktive med erfaringsdeling utover Asker kommune. Modellen og erfaringene har vært etterspurt utover kommunen, og er delt jevnlig med samarbeidskommuner dialognettverk, ved lærerutdanninger og på nasjonale konferanser.

Innovasjonen omfatter Læringsløyper, en ny modell for styring, ledelse og pedagogisk utviklingsarbeid i kommuner der hver elev har egen digital enhet, såkalt 1:1 dekning. Modellen tar utgangspunkt i at grunnleggende digitale ferdigheter og digital undervisningsmetodikk allerede er etablert. Modellen er nyttig for kommuner som skal arbeide med digital transformasjon av utdanningen. Over halvparten av landets kommuner har fattet vedtak om at alle elever skal ha hver sin digitale enhet til læringsarbeid i skolen, det som i forskningslitteraturen kalles 1:1 satsing. Denne digitale transformasjonen av grunnskolen krever en ny tilnærming til undervisning og klasseledelse og representerer nye utfordringer for skoleledere og skoleeiere. Mange skoleeiere er allerede i gang med å finne løsninger på hvordan møte disse utfordringene, men dette arbeidet er fortsatt svært fragmentert og lite koordinert. De pedagogiske gevinstene av en slik 1:1 satsing er usikre og ikke minst er en slik satsning er svært kostnadskrevende. Mer strukturert og målrettet arbeid med innføring av teknologien innenfor pedagogiske rammer vil være nødvendig for å sikre at ressursene brukes på måter som vil gi gevinst for skolene og elevene. Behovet for mer koordinering og målrettet arbeid i skoler med 1:1 dekning aktualiseres også gjennom Fagfornyelsen og de nye læreplanene. Disse skal innføres i grunnopplæringen i nær fremtid og de fremmer elevaktive læringsformer der teknologien står sentralt. I denne nye konteksten der Fagfornyelsen fremmer økt bruk av teknologi i pedagogisk arbeid, og stadig flere kommuner investerer i 1:1 dekning, er det behov for mer systematisk koordinasjon og erfaringsdeling i pedagogisk utviklingsarbeid kommuner i mellom, skoler imellom og lokalt ved skolene. Asker kommunes nye modell for ledelse- og organisering av pedagogisk utvikling i tilknytning til 1:1 satsing i grunnopplæringen, kalt Læringsløyper svarer på disse utfordringene.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren