Back to search

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Effekt av svømmetrening hos smolt; En grunnleggende studie

Alternative title: Effect of swimming training in smolt; A basic study

Awarded: NOK 6.0 mill.

To improve the salmon's health and welfare, the Norwegian aquaculture industry has invested considerable resources in developing cost-effective protocols to produce smolt in large-scale to shorten the time at sea. Simultaneously, the industry has carried out a significant upscaling of capacity, including the use of various types of semi-closed plants and intensive RAS technology. However, even when salmon appears optimally smoltified, recent evidence has shown that farmers experience increasing health and welfare problems in the early sea phase, resulting in major financial losses and indicating a lack of robustness of the currently produced smolts. One strategy that has shown to have positive effects on health and wellbeing on farmed Atlantic salmon at an industrial scale is the use of active swimming training. Swimming training in salmon has shown to increase growth and facilitate recruitment of white musculature tissue, improve heart health, decrease feed waste, and reduce mortality compared with reference fish in net (i.e., no swimming training). To uncover the mechanisms behind the beneficial effects observed in previous studies, we have designed three experimental trials to analyze the effects of 1. water velocity, 2. interval water velocity, and 3. interaction between temperature and water velocity on the development of smolts robustness. As part of this project, a state-of-the-art swimming lab was created at the Department of Biological Sciences (UiB). In this lab, water velocity, water quality (salinity, oxygen), temperature, light (rhythm, intensity, and color), feeding (rhythm and quantity) and food waste collection can be controlled and monitored. The first trial currently tests three different water velocities (0.5, 1.0 and 1.5 body length per sec) and will be completed in March 2022. One master student has been recruited into this trial. We expect to demonstrate how swimming training can be used as an important tool to ensure the production of robust farmed smolt on an industrial scale.

For å bedre laksens helse og velferd har Norsk oppdrettsnæring investert store resurser i å utvikle kostnadseffektive protokoller for produksjon av storsmolt i den hensikt å korte ned tiden i sjø. Parallellt med denne utviklingen har næringen gjennomført en betydelig oppskalering av kapasitet, herunder tatt i bruk ulike typer semi lukkede anlegg og intensiv RAS teknologi. Nyere erfaringer har imidlertid vist at selv om laksen er optimalt smoltifisert så opplever oppdretterne økende helse- og velferdsproblem i tidlig sjøfase hvilket også påfører store økonomiske tap. Det stilles derfor spørsmål med om dagens intensiveringen har gått for langt og på bekostning av smoltkvalitet og velferd. For å ivareta næringens behov for økt kvalitet er det nødvendig å utvikle nye strategier for å styrke laksens generelle helse og robusthet i sjøfasen. En strategi som er vist å gi positive effekter på helse og velferd i industriell skala er aktiv bruk svømmetrening. I forsøk gjennomført på det semi-lukkede oppdrettsanlegget Preline (lengdestrøm med vannhastighet på 14 cm/sek) viste fiskene klare tegn på økt tilvekst, lavere fôrfaktor og redusert dødelighet sammenliknet med referansefisk i not (dvs. ingen svømmetrening). Observasjoner viste også at svømmetrening bidrar til økt velferd, økt rekrutering av hvit muskulatur og målbare forbedringer i fiskens hjertehelse. Svømmetrening kan derfor være ett viktig verktøy for å sikre produksjon av robustsmolt i ett fremtidig perspektiv.

Funding scheme:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning