Back to search

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Flyktninger med svake lese- og skriveferdigheter: Utfordringer og kunnskapsbehov

Awarded: NOK 58,615

Gjennom forprosjektet vil vi etablere et samarbeid mellom Kvalifiseringssenteret for innvandrere (INN), Institutt for tverrfaglige kulturstudier (NTNU), Institutt for sosialt arbeid (NTNU) og Institutt for språk og litteratur (NTNU) med fokus på flyktninger med svake lese- og skriveferdigheter. Flyktningene i målgruppen er i introduksjonsprogrammet plassert i det som kalles ‘Spor 1’. Deltakerne i dette sporet er personer som har mindre enn 7 års skolegang, hvorav en del i praksis er uten lese- og skriveferdigheter. Det er et uttalt mål for introduksjonsprogrammet at 70% av alle deltakerne skal være i arbeid eller utdanning ett år etter endt program, men erfaringer viser at for mange av deltakerne i spor 1 er ikke dette realistisk. Det er også en målsetning at de skal kunne bli aktive samfunnsdeltakere, men det knytter seg betydelige utfordringer til dette for deltakere som ikke klarer å oppnå gode lese- og skriveferdigheter. Mange har barn og må dermed også håndtere foreldreskap uten disse ferdighetene. Gruppen er derfor ekstra utsatt når det gjelder sosialt og økonomisk utenforskap. Integreringstjenestene søker å tilpasse sine tilbud og praksiser for å bistå brukerne best mulig. Når det gjelder flyktninger med svake lese- og skriveferdigheter finnes det imidlertid lite forskningsbasert kunnskap om hva som er til hjelp, støtte og nytte på lengre sikt. Gjennom dette forprosjektet vil vi gjennomføre en forberedende kartlegging av eksisterende kunnskap om og tjenester rettet mot denne gruppen og identifisere sentrale utfordringer og kunnskapsbehov i tjenesteapparatet. Formålet er å bidra til å styrke forskningen på feltet gjennom å legge til rette for et bredere samarbeid mellom forskningsmiljøer og praksisfeltet, og derigjennom også bre grunnen for en prosjektsøknad til VAMs hovedutlysning i september 2020.

Funding scheme:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon