Back to search

FORSTERK-Forsterkningsmidler

LIFEBOTS Exchange-Extended

Awarded: NOK 0.89 mill.

The main goal of the enhancer project LIFEBOTS Exchange-Extended (LEE) has been to include Norwegian actors in the EU project LIFEBOTS Exchange and to augment the participation of Norwegian actors in the EU project LIFEBOTS through individual activities, events and competence development. LIFEBOTS Exchange is a Marie Sk?odowska-Curie Research And Innovation Staff Exchange project that run from 2020-2025 (www.lifebots.eu), and was led by the Department of Neuromedicine and Movement Science (INB) at NTNU by Artur Serrano, Professor in Care and Assistive Technologies. The aim of this project was to promote interdisciplinary international and cross-sectoral collaboration to increase knowledge about robot technology. The project focused on how social robots can be included in people's lives, and aims to create and further develop knowledge on socio-technical human robot relationships that are critical for a successful human-machine interaction. LIFEBOTS consists of a knowledge network for social robotics research and development through staff exchange, by: (1) strengthening the competence of relevant actors with knowledge from various disciplines; (2) to build a trisectoral network involving academia, industry and technology users; and (3) establish a lasting network committed to regularly promote staff exchange and coordination of advanced dissemination with interdisciplinary and interdisciplinary activities to attract new staff to their organizations, share knowledge and provide visibility to members outside the network.

Bærekraftig samarbeid – veien videre Norge går mot en stor eldrebølge, og helsevesenet står under stort press allerede i dag. Behovet for effektive og bærekraftige løsninger som forbedrer kvaliteten på omsorg og samtidig avlaster helsepersonell er dermed stort. Målet med Lifebots Exchange Extended (LEE) har vært å utvikle mer kunnskap om hvordan velferdsteknologi og robotikk kan bidra til å møte noen av utfordringene som denne sektoren står overfor. Aktivitetene: Minisecondments: styrket samarbeid og kunnskapsutveksling Utvekslingsprogrammet som innad i prosjektet var navngitt “minisecondments” utgjorde en sentral aktivitet i LEE-prosjektet. Partnere fra ulike organisasjoner fikk muligheten til å besøke hverandre og utforske ulike praksiser tilknyttet bruk av velferdsteknologi og robotikk i helsesektoren. Målet med utvekslingene var å fremme samarbeid og kunnskapsutveksling på tvers av sektorer, med aktører både i og utenfor akademia. Gjennom bred deltakelse sikret prosjektet at ekspertise og perspektiver fra kommunen ble inkludert i diskusjoner om velferdsteknologi i Norge. Minisecondments har fungert som en viktig plattform for erfaringsdeling og læring, som la til rette for et dynamisk økosystem for samarbeid og innovasjon. Workshops: utforskning av spesifikke tema i heterogene grupper I tillegg til minisecondments, har det blitt gjennomført en rekke workshops gjennom LEE-prosjektet. Det overordnede målet med workshopene har vært å skape en arena for dialog og samarbeid hvor en mangfoldig gruppe har fått muligheten til å dele erfaringer, perspektiver og kunnskaper fra sin hverdag. Dette har blant annet omfattet representanter fra kommunene, helseinstitusjoner, teknologiselskaper, brukerorganisasjoner, forskningsmiljøer, pårørende og brukere. I workshopene har deltakerne dykket ned i spesifikke temaer som etikk i bruk av velferdsteknologi, innovasjon i omsorgstjenester og hvordan nye løsninger kan implementeres på best mulig måte. LEE-prosjektet har bidratt med utvikling av samarbeid og kunnskapsutvikling om velferdsteknologi i Norge gjennom et utvekslingsprogram (minisecondments) og gjennom å arrangere workshops. Samlet har dette lagt grunnlag for en dynamisk læringsprosess hvor alle involverte har fått muligheten til å bygge videre på hverandres kompetanse og innsikt. Det er et sentralt mål at det etablerte samarbeidet skal fortsette også etter prosjektperioden avsluttes, og at det skal styrke kunnskapsutviklingen om velferdsteknologi i et langtidsperspektiv. Dette kollektive engasjementet har oppnådd en betydelig styrking av dialogen mellom aktører og interessegrupper, som vil være nyttig for utviklingen av helsesektoren og velferdsteknologi på lang sikt.

LIFEBOTS Exchange er et Marie Sklodowska-curie Research And Innovation Staff Exchange prosjekt som går fra 2019-2023, og ledes av NTNU Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB) ved prosjektleder Professor i velferdsteknologi Artur Serrano. Målet med dette prosjektet er å fremme tverrfaglig internasjonalt og tverrsektorielt samarbeid for å øke kunnskapen om robotteknologi. Prosjektet fokuserer på hvordan sosiale roboter kan inkluderes i folks liv, og har som formål å skape og videreutvikle sosiotekniske menneskelige robot-relasjoner som er kritiske for en vellykket menneske-maskin interaksjon. LIFEBOTS består av et kunnskapsnettverk for sosial robotikkforskning og -utvikling gjennom personalutveksling, ved å: (1) styrke kompetansen til relevante aktører med kunnskap fra ulike fagområder; (2) å bygge et trisektorialt nettverk som involverer akademia, industri og brukere av teknologi; og (3) opprette et varig nettverk forpliktet til jevnlig å fremme personalutveksling og koordinering av avansert formidling med tverrfaglige og tverrfaglige aktiviteter for å tiltrekke seg nytt personale til sine organisasjoner, dele kunnskap og gi synlighet til medlemmer utenfor nettverket. Formålet med forsterkmiddelprosjektet LIFEBOTS Exchange-Extended (LEE) er å inkludere norske aktører i EU-prosjektet LIFEBOTS gjennom individuelle aktiviteter, eventer og kompetanseutvikling. Dette kan gjøres gjennom å gi observatørstatus i konsortiumet, å holde separate eventer for norske aktører i LEE, samt å bidra til kompetanseutvikling av norske aktører gjennom aktiv deltakelse i LIFEBOTS. Både hovedprosjektet LIFEBOTS og forsterkningsprosjektet LEE ledes av NTNU. Det er valgt ut 9 medlemmer til LEE som hver vil kunne få reisestøtte og arrangementstøtte (ikke lønnskostnader), samt muligheten til å delta i et nettverk av eksperter innenfor robotikk og helse, i perioden 2020-2022.

Funding scheme:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Funding Sources