Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Micro Continuous emission monitoring analyser ensuring reduced emissions from on and offshore transport

Alternative title: Miniatyrisert analysator for kontinuerlig måling og reduksjon av avgasser fra transport til havs og til lands

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Manager:

Project Number:

309489

Project Period:

2020 - 2023

Organisation:

Location:

Subject Fields:

The international maritime sector transports more than 80% of all goods globally. This is the fastest and most cost-effective way to transport most types of cargo. However, the emissions of environmental gases are significant. Calculations by DNV GL show that one container ship emits SO2 equivalent to 100 million cars, and the emissions of NOx are equivalent to 3 million cars. Worldwide, exhaust emissions from ships cause over 200,000 deaths annually, primarily related to lung cancer and cardiovascular diseases [nature.com]. The maritime sector is currently focused on reducing emissions of environmental gases, and the International Maritime Organization (IMO) has introduced requirements for sulfur content in fuel or the use of emission cleaning systems such as Scrubbers, with emissions being measured by Continuous Emission Monitoring Systems (CEMS). There are also imposed fees for NOx emissions. Some shipowners choose to clean the exhaust gases for NOx to reduce both emissions and fees. Therefore, there is already a need for continuous measurement of both SO2 and NOx on ships. The main objective of this project has been to develop a miniaturized environmental gas analyzer and offer it at one-tenth of the current price. The focus has been on applications for marine emissions. The result is an analyzer that can measure CO2, CO, H2O, NO, NO2, CH4, and SO2 at the ppm level with a single unit. These are all key gases that need to be continuously measured to optimize engines, operational parameters, emission control systems, and fuels, thereby ensuring a reduction in environmental gas emissions from maritime transport. At the same time, the measurements can be used to monitor and report emissions in accordance with national and international requirements. Compared to competitors, there are very few that can offer all these gases in a single device. There are sensors that can measure the emissions of each of these gases individually with comparable performance, but the price for a complete system is typically 5-7 times higher than what Tunable can offer with the T2500. Feedback from customers also confirms that the size of the T2500 (like a shoebox) is satisfactory. With this, we believe we have achieved the objective of the project.

Resultatet av prosjektet, er en analysator som kan måle utslipp fra marine fartøy. Analysatoren måler CO2, CO, H2O, NO, NO2, CH4, SO2 på ppm-nivå med en og samme enhet. Evnen til å overvåke akkurat disse gassene er avgjørende for å kunne optimalisere motorer, driftsparametere, renseanlegg og drivstoff, og gjennom dette sikre reduksjon av miljøgassutslipp fra marin transport. Utfordringen i dag er at det finnes få analysatorer som kan måle alle relevante gasser til en fornuftig pris. Det resulterende produktet fra prosjektet, T2500, representerer på så måte løsningen med sin lave pris og ønsket funksjonalitet. Vi ser tydelig interesse for produktet i markedet og har allerede mottatt bestillinger nå i sluttfasen av prosjektet, som en direkte følge av de positive resultatene vi har vist igjennom prosjektarbeidet. Vi kan med dette konkludere at MicroCems prosjektet har skapt verdi for Tunable i form av direkte salg. Videre vil bruk av T2500 kunne gi verdiskapning hos redere i form av redusert drivstofforbruk og mulighet for rapporterings av utslipp til myndighetene. I tillegg vil T2500 kunne bidra til å redusere utslipp av forurensende gasser som SO2 og NOx, samt redusere utslipp av klimagasser. Potensielle virkninger og effekter er vanskeligere å forutsi, men det som må nevnes i denne sammenheng er at teknologien som T2500 er bygget på kan brukes til å måle langt flere gasser enn CO2, CO, H2O, NO, NO2, CH4 og SO2. Tunable ser allerede på muligheten for å inkludere N2O og NH4 i denne listen av gasser som kan analyseres. Overvåkning av N2O er da interessant for å øke ytelsen på motorer som drives på fossil drivstoff ytterligere, mens overvåkning av NH4 er en nøkkel for effektiv og miljøvennlig drift ved overgang til det klimanøytrale drivstoffet ammoniakk (NH4 i flytende fase).

Internasjonal maritim sektor frakter mer enn 80 % av alt gods globalt. Dette er den raskeste og mest kost-effektive måten å transportere de fleste typer gods på, og bidrar til å fremme handel mellom mennesker og nasjoner på en billig og pålitelig måte. Men utslippene av miljøgasser er betydelige. Beregninger gjort av DNV GL viser at ett containerskip slipper ut svovel (SO2) tilsvarende 100 millioner biler, og utslippene av NOx tilsvarer 3 millioner biler. På verdensbasis forårsaker eksos fra skip 400.000 dødsfall årlig, primært knyttet til lungekreft og hjerte- og karsykdommer, og 16 millioner barn utvikler astma hvert år på grunn av denne forurensingen. Maritim sektor har for tiden sterkt fokus på å redusere utslipp av miljøgasser og det internasjonale maritime organisasjonen (IMO) har innført krav til blant annet svovelinnhold i drivstoff eller krav om av utslippene renses med for eksempel Scrubbere, og at utslippene etter rensing måles med CEMS (Continiuos Emission Monitoring System). Tilsvarende er det pålagt avgifter for utslipp av NOx, og enkelte redere velger å rense avgassene for NOx, og dermed redusere både utslippene og avgiftene. Det eksistere derfor allerede et behov for kontinuerlig måling av både SO2 og NOx på skip. Den overordnede ideen i dette prosjektet er å utvikle en analysator som kan måle både SO2, CO2 og NOx, men også CO og HC (hydrokarboner, VOC). Denne skal bli robust, liten og så billig at den kan anvendes på de fleste skip. Målet er å kunne tilby en Ship CEMS multigass-analysator til 1/10 av dagens pris. Dette vil gi rederene og myndighetene et verktøy til å monitorere de reelle utslippene, og derved optimalisere motorer, driftsparametre, renseanlegg og drivstoff, og gjennom dette redusere utslippene av miljøgasser.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2