Back to search

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

HoldbarSjekken: Testsystem for valg av riktig emballasje til frukter, bær og grønnsaker for optimal kvalitet og minimalt matsvinn.

Alternative title: HoldbarSjekken: Test system for choice of correct packaging for fruits, berries and vegetables for optimal quality and minimal food waste.

Awarded: NOK 0.49 mill.

Increased awareness of the climate crisis and plastic litter of the oceans has led to increased pressure from consumers to reduce the use of plastic packaging, especially for fruits, berries, and vegetables (F&B&V). Most consumers lack knowledge about the connection between packaging and shelf life, and documentation that shows that packaging is necessary and contributes to a longer shelf life and less food waste is requested. BAMA has a lot of experience-based knowledge on the subject, but there is a request for impartial documentation and defined test regimes. Proposals for new and stricter EU requirements, where the need for single use packaging on fresh fruit and vegetables must be documented, further increase the relevance of the project. Previous scientific studies, both nationally and internationally, have to a small degree compared quality of products with and without plastic packaging, i.e., the effect of removing plastic, and the few international studies available are not relevant to Norwegian conditions. The focus on reducing plastic consumption has further led to an increased supply of a range of renewable, fiber-based packaging solutions, with and without different coatings. In general, plastic has a better ability to preserve the moisture of products than fiber, and fiber cannot be used for all types of F&B&V. As far as we know, there is no easy access to information about which products can be packaged in fiber materials without compromising packaging stability and product shelf life throughout the distribution chain and at the consumers. The aim of the work in the project was to develop a knowledge-based and robust test system for the selection of product-adapted packaging for different types of F&B&V stored under different temperature scenarios. The purpose of the test system was to streamline testing of future packaging solutions for existing and new products to ensure optimal quality and minimize food waste throughout the value chain. Initially, an overview of different F&B&V with common varieties, country of production, growing season, type of packaging available and typical shelf life and storage temperatures in the distribution chain was made. From this review, products were selected for further studies, with evaluation of both single-packaged products (such as cucumber), and several units in cups and boxes (such as tomatoes). Products and test conditions were chosen in close collaboration between industry and researchers. The selected products were stored in plastic, fiber and without packaging under optimal and realistic temperature scenarios. Weight loss and quality changes (simple sensory assessments) were regularly recorded during the storage period. The sensory properties to be assessed were adapted to each product and were in line with quality requirements and tolerances given by the industry.¬ The project has resulted in templates for planning of experiments, data entries and presentation of the results. The templates must be adapted to each product being tested as quality degradation and challenges are different for different types of F&B&V. A systematic and uniform procedure for product and packaging testing makes it easier to collect and compare data for different products and packaging variants. The tool is already in use at BAMA and the results have been communicated to the other project participants. The project also had a consumer and in-store product testing work package. Plastic packaging can be the best solution to avoid food waste for specific F&B&V. However, consumers often misunderstand the functionality of the packaging, and thus there is a need to optimize packaging communication. Initially, a literature review was conducted to map knowledge about the role of packaging in consumer choices at the moment of purchase, at consumption, and also including credence attributes that cannot be verified by the consumer (e.g., made of recycled plastic). Then, an online survey was conducted in which consumers rated vegetables with different messages on the packaging label. Sorting symbols and -text, information regarding recycled materials and text indicating that the vegetable was packaged in plastic for a longer shelf life or for reduced food waste, resulted in positive emotions and increased willingness to buy. ¬ Furthermore, the value chain for F&B&V lacks standardized, research-based procedures for product testing in stores when launching new packaging solutions. Therefore, a store testing procedure was developed based on; 1) Cross-design and checklist for product testing, developed with key players, 2) Consumer interviews in the purchase situation, 3) In-depth interviews with F&V responsible in stores and 4) Sales figures. The procedure was tested with carrots in two packaging variants in a test involving four stores over two weeks. Two master's students carried out much of the practical work in this work package.

I HoldbarSjekken er det utviklet maler for systematisk planlegging, dataregistrering og rapportering av forsøk for testing av effekt av ulik emballasje og ulike lagringsbetingelser på kvalitet og holdbarhet for frukter, bær og grønnsaker (F&B&G). Utviklet testprotokoll er allerede tatt i bruk til testing av sorter, nye emballasjeløsninger og ny holdbarhetsforlengede teknologi, og vil på sikt bidra til redusert matsvinn ved bedre bevaring av produktkvaliteten gjennom distribusjon og helt fram til forbruker. Prosjektet vil slik bidra til å oppfylle bransjeavtalen om å halvere matsvinn fra 2015 til 2030. Viktigheten av riktig lagringstemperatur gjennom distribusjonskjeden er tydelig demonstrert i prosjektet. Gjennom arbeidet i prosjektet ønsket man videre å redusere mengden av og kompleksiteten til emballasjematerialer som benyttes, og om mulig redusere eller fjerne plast der dette kan gjøres uten risiko for redusert produktkvalitet og økt matsvinn. Dette har viktige miljøeffekter som blant annet kan bidra til å øke grad av materialgjenvinning (FNs Bærekraftsmål 12) og redusere klima-fotavtrykket. I prosjektet HoldbarSjekken var alle ledd i verdikjeden med. Dette la til rette for en helhetlig tilnærming som sikrer mest mulig bærekraftige og forbrukertilpassede emballasjekonsepter på det norske markedet. Produkter som er dokumentert at trenger plast kan merkes med «Pakket i plast for mindre matsvinn» eller «Pakket i plast for bedre holdbarhet». En ny forordning om reduksjon av plast er under utarbeidelse i EU. Den nye forordningen vil også bli gjeldende for land som omfattes av EØS-avtalen, inklusive Norge. For å redusere unødvendig emballasje er det foreslått er forbud mot visse typer engangsemballasje. I forslaget som nå foreligger, vil engangsemballasje for volum mindre enn 1,5 kg friske frukter og grønnsaker forbys, med mindre det er dokumentert et behov for emballasje for å unngå uttørking eller tap av fasthet, mikrobiologisk risiko eller mekaniske skader. Den nye og kommende forordningen har gjort resultatene fra HoldbarSjekken enda mer aktuelle enn opprinnelig tenkt ved starten av prosjektet. Der er uvisst om en slik testmetodikk, utført av bransjen selv og ikke en objektiv instans, vil bli godkjent som dokumentasjon for at emballasje er nødvendig. Prosjektet viste at kommunikasjon med hensyn til valg av plast som emballasje-materiale, informasjon om mer bærekraftige emballasjematerialer samt tydelig kildesorteringsmerking har betydning for forbrukervalg. Slik direkte kommunikasjon øker forbrukerforståelse på emballasjefunksjonalitet og hjelper forbrukeren å håndtere materialet på en ansvarlig måte etter forbruk. BAMA har allerede tatt denne type kommunikasjon i bruk på sin emballasje. Med begrenset plass på emballasjen, har det vært viktig å få dokumentert at denne typen budskap er selgende. En annen viktig aktivitet i prosjektet har vært å utvikle en forskningsbasert prosedyre for butikktester i samarbeid med partnerne.

Økt bevissthet omkring klimakrise og plastforsøpling av havene har ført til økt press fra forbrukerne om å redusere bruk av plastemballasje, spesielt gjelder dette til frukter, bær og grønnsaker (F&B&G). De fleste forbrukere mangler kunnskap om at plast og emballasje generelt også bevarer matkvaliteten. Det etterspørres dokumentasjon på at emballasje er nødvendig og at emballasjen bidrar til lengre holdbarhet og mindre matsvinn. Samtidig er det i dag utfordrende å gjøre kunnskapsbaserte valg for mest mulig bærekraftige emballasjekonsepter til F&B&G. Dette er en svært sammensatt produktgruppe, med ulike krav til blant annet emballasjens vanndamp-, gass-, og lysbarriere, perforering og støtbeskyttelse. I prosjektet HoldbarSjekken vil BAMA utvikle et kunnskapsbasert testsystem for valg av riktig emballasje for F&B&G. Hensikten med testsystemet er å effektivisere testing av fremtidige emballasjeløsninger for eksisterende og nye produkter som sikrer optimal kvalitet, minst mulig matsvinn i hele verdikjeden og stimulerer til økt forbruk av frukt og grønt. I prosjektet vil det arbeides systematisk med holdbarhetsstudier for å utarbeide dokumentasjon som viser holdbarheten til utvalgte produkter og produktkategorier når man sammenlikner emballering med plast, med fiber-basert og helt uten emballasje. Basert på kategorisering av egenskapene til ulike F&B&G, vil krav til emballasjematerialenes egenskaper for produktkategoriene defineres. Forbrukerstudier på kommunikasjon og for produkttesting i butikk ved lansering av nye emballasjeløsninger vil gjennomføres. Prosjektet vil øke effektiviteten i hele verdikjeden ved at det utvikles en kunnskapsbasert metode for å utvikle og velge optimal emballasje som vil redusere svinn, øke verdiskapningen fra landbaserte næringer og ikke minst gi økte forbrukerpreferanser for de mest bærekraftige matvarene; frukter, bær og grønnsaker.

Funding scheme:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri