Back to search

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

En ny modell for et kunnskapssystem for kommunene

Alternative title: A new model for systemathic access to research-based knowledge for Norwegian municipalities

Awarded: NOK 7.0 mill.

The project is establishing a system for access to research-based knowledge - a design for proposing, prioritizing and delivering systematic reviews, for Norwegian municipalities. The municipal health- and care services need a common system to access reviewed research-based knowledge, to ensure that the citizens receive services that are founded on the best knowledge at hand. In this design, the municipalities themselves make proposals and prioritize among these, to make use of systematic reviews that answer the proposed questions. This way the municipalities receive research-based knowledge that is summarized, state of the art and based on their needs. The suggestions are made in a web form, based on scientific methods for framing research questions (PICO). The project invites all communities in Western Norway to participate, and is lead by Bergen municipality/ Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest. NIPH (Folkehelseinsitittuet) and The Western Norway University of Applied Sciences participate in making reviews. Alongside the project, Bergen municipality is establishing a regional assembly for research collaboration for municipalities in the same region, together with The Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS). This will be a key project for the assembly, which will serve as a steering group or advisory board. The project has had a short preliminary project, which was subject to great interest from the participating municipalities, who delivered many proposals. The new project will emphasize a smart and effective project design. This implies more rapid delivery times, and a much greater emphasis on using the reviews as support for political and administrative decisions in the municipalities, and for considering new implementations.

Prosjektet skal etablere et kunnskapssystem for kommunesektoren i Norge, ved å prøve ut en modell for bestilling og leveranse av forskningsoppsummeringer til kommunene på Vestlandet. Det er et stort behov for tilgang på relevant, oppdatert og kvalitetssikret kunnskap i kommunal helse- og omsorgsektor - for å gi innbyggerne de beste, kunnskapsbaserte, tjenestene. I vår modell oppnår vi det ved at kommunene selv kan stille forslag, prioritere og anvende forskningsoppsummeringene. Prosjektet følger med dette opp viktige anbefalinger fra HelseOmsorg21-strategien for kommunene, og den nylige rapporten fra Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) - hvor et slikt kunnskapssystem er en grunnstein i en nasjonal overbygning for et kunnskapsløft i kommunene. FoU-utfordringene i prosjektet er primært det å gjøre forskning tilgjengelig og relevant. I modellen er det derfor kommunene selv som prioriterer hvilke forskningsoppsummeringer de ønsker. Alle kommunene har anledning til å stille forslag via et enkelt skjema, strukturert etter metoden "PICO" for å omsette kunnskapsbehov til forskningspørsmål. Et bestillerutvalg nedsatt av kommunene vurderer og prioriterer forslagene etter nasjonalt vedtatte prioriteringskriterier for kommunenes helse- og omsorgstjenester (Blankholmutvalget). Utvalgets innstilling forankres i en styringsgruppe, i form av et regionalt samarbeidsorgan for forskning i kommunene. Nasjonalt ledende miljøer ved Folkehelseinstituttet og Høgskulen på Vestlandet utfører oppsummeringene. Det legges stor vekt på implementering og nyttiggjøring av resultatene. Modellen legger opp til at kunnskapen skal være behovsrettet og sentrert rundt viktige problemstillinger for kommunene og andre interessenter. Sammen med KS vil Bergen kommune/Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest forankre prosjektet i kommunene, og lage en modell for implementering basert på forankring, kommunikasjon og forpliktelser til å vurdere oppsummeringer i planarbeid og prosedyrer i kommunene.

Activity:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester