Back to search

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

En ny modell for et kunnskapssystem for kommunene

Alternative title: A new model for systemathic access to research-based knowledge for Norwegian municipalities

Awarded: NOK 7.0 mill.

The project is establishing a system for access to research-based knowledge - a design for proposing, prioritizing and delivering systematic reviews, for Norwegian municipalities. The municipal health- and care services need a common system to access reviewed research-based knowledge, to ensure that the citizens receive services that are founded on the best knowledge at hand. In this design, the municipalities themselves make proposals and prioritize among these, to make use of systematic reviews that answer the proposed questions. This way the municipalities receive research-based knowledge that is summarized, state of the art and based on their needs. The suggestions are made in a web form, based on scientific methods for framing research questions (PICO). The project invites all communities in Western Norway to participate, and is lead by Bergen municipality/ Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest. NIPH (Folkehelseinsitittuet) and The Western Norway University of Applied Sciences participate in making reviews. In the project we emphasize trying out different processes and deliverables. We are establishing a method to identify, peer review and spread summarized research results, based on the suggestions from the municipalities. An important goal for the project is to pilot a sustainable structure for the municipalities, to access summarized, research-based knowledge. Based on this experience, other knowledge-producing institutions could follow the same procedure to answers questions from the municipal sector. Kunnskapskommunen has founded, an works with developing, a regional assembly for research collaboration in the municipal health and care sector in Vestland og Rogaland (RSO Vest), together with The Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS). RSO Vest is an advisory board for the project, and connects the project to a new and similar project on systematic reviews in Southern Rogaland. We will cooperate and share methods, and test different aspects of the process: from the moment a need for knowledge is identified, to making use of knowledge in the municipalities services. The project has also testes out different activities in the region, to spread knowledge from systematic reviews and to place them in the municipal context. To make use of such knowledge, we have arranged seminars to try out methods like evidence-to-decision an knowledge-to-action. RSO Vest has also been an arena for communicating results. The role of the regional assembly for such activities will be further explored, to mobilize municipalities to spread the word and participate, and in turn to make even more use of the results. In 2021, five deliverables from the project is expected to be finished.

Prosjektet skal etablere et kunnskapssystem for kommunesektoren i Norge, ved å prøve ut en modell for bestilling og leveranse av forskningsoppsummeringer til kommunene på Vestlandet. Det er et stort behov for tilgang på relevant, oppdatert og kvalitetssikret kunnskap i kommunal helse- og omsorgsektor - for å gi innbyggerne de beste, kunnskapsbaserte, tjenestene. I vår modell oppnår vi det ved at kommunene selv kan stille forslag, prioritere og anvende forskningsoppsummeringene. Prosjektet følger med dette opp viktige anbefalinger fra HelseOmsorg21-strategien for kommunene, og den nylige rapporten fra Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) - hvor et slikt kunnskapssystem er en grunnstein i en nasjonal overbygning for et kunnskapsløft i kommunene. FoU-utfordringene i prosjektet er primært det å gjøre forskning tilgjengelig og relevant. I modellen er det derfor kommunene selv som prioriterer hvilke forskningsoppsummeringer de ønsker. Alle kommunene har anledning til å stille forslag via et enkelt skjema, strukturert etter metoden "PICO" for å omsette kunnskapsbehov til forskningspørsmål. Et bestillerutvalg nedsatt av kommunene vurderer og prioriterer forslagene etter nasjonalt vedtatte prioriteringskriterier for kommunenes helse- og omsorgstjenester (Blankholmutvalget). Utvalgets innstilling forankres i en styringsgruppe, i form av et regionalt samarbeidsorgan for forskning i kommunene. Nasjonalt ledende miljøer ved Folkehelseinstituttet og Høgskulen på Vestlandet utfører oppsummeringene. Det legges stor vekt på implementering og nyttiggjøring av resultatene. Modellen legger opp til at kunnskapen skal være behovsrettet og sentrert rundt viktige problemstillinger for kommunene og andre interessenter. Sammen med KS vil Bergen kommune/Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest forankre prosjektet i kommunene, og lage en modell for implementering basert på forankring, kommunikasjon og forpliktelser til å vurdere oppsummeringer i planarbeid og prosedyrer i kommunene.

Funding scheme:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester