Back to search

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

HELT FRAM - En ny vei mot heltidskultur i kommunesektoren.

Alternative title: Reaching the destination - A new road towards fulltime workculture in the Norwegian Municipality sector.

Awarded: NOK 5.4 mill.

All the way - a new path towards full-time culture In this project the municipalities of Drammen, Fredrikstad and the district Østensjø in Oslo will try out new methods to develop a full-time culture in municipal services. Fafo will contribute with expertise through a research approach inspired by iformative dialogue research. Aims and expected gains The projects aim is to increase the full-time share of employees from approx. 30 to nearly 90 percent, reducing involuntary part-time work as well as temporary work. Gains for operations and users include having permanent and more qualified employees with a high level of presence. Innovative forms of involvement New types of shift work arrangements will be tried out in the various projects. However, the projects primary innovation is related to developing and implementing initiatives that may motivate managers and employees to try out different shift work arrangements and recruitment methods that support the municipalities aims. The innovation project Initially, all municipalities will try out new forms of involvement. This is done in all 16 pilot units as well as in a number of other units. Subsequently, different shift work arrangements and recruitment methods will be implemented and tested. This testing takes place inn all pilot units and in a number of other units outside the project. The research project Through a pilot study, a baseline has been established. The results are published in the Fafo report «En ny vei mot heltid» (Moland & Bråthen 2019). In the main project, qualitative and quantitative data will be collected. In addition, register data from KS (PAI) and the included municipalities will be analyzed annually. As part of the project, Fafo will organize individual workshops together with the pilot units, as well as participate in bi-annual gatherings with all included municipalities and smaller gatherings in each municipality.

Norske kommunene har i lang tid hatt store utfordringer med å rekruttere kompetente ansatte for å møte den økende etterspørselen etter pleie- og omsorgstjenester. I mange kommuner benyttes det i dag arbeidskraft med lavere kompetanse enn det som er normert. Det brukes også mye vikarer og ansatte i små deltidsstillinger. Dette fører til at brukerne møter mange tjenesteytere de ikke kjenner. Samtidig må lederne bruke mye tid opplæring og veiledning av flyktig arbeidskraft. Arbeidsdagene blir heller ikke så godt planlagt som de burde, og tjenestekvaliteten svekkes. En del arbeidstakere jobber også ufrivillig deltid. Heltid som det normale i helse- og omsorgssektoren har lenge vært et uttalt mål både for regjeringen, partene i arbeidslivet og mange kommuner. Til tross for at bemanningsproblemene i pleie- og omsorgssektoren er velkjente, og det politiske ønsket om å endre situasjonen, har ingen kommuner klart å løse problemene. Tidligere forskning på feltet har beskrevet turnusløsninger og tiltak som i teorien åpner for tjenester som kan bemannes uten bruk av deltidsstillinger. Det er derimot lite forskning på tiltak som kan sette kommunene i stand til å ta i bruk nye arbeidstidsordninger i stor skala. Prosjektet «Ny vei mot heltid» har som mål å utvikle og prøve ut tiltak som kan gi flere faste og kvalifiserte ansatte med høyt nærvær. Sentralt i prosjektet står bruken av ulike involveringstiltak som har til hensikt å motivere flest mulig ledere og ansatte til å skape flere heltidsstillinger og store deltidsstillinger. Dernest skal det utvikles og utprøves nye turnustiltak og rekrutteringstiltak for flere heltidsstilling og tiltak for å redusere vikarbruken. Dersom prosjektet lykkes vil Fredrikstad, Drammen, og Bydel Østensjø bli de første til å løse dagens bemanningsproblemer i pleie- og omsorgssektoren og dermed realisere den nasjonale heltidserklæringen «Det store heltidsvalget».

Funding scheme:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester