Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MODUS: Praksisnær, effektiv, skalerbar lederutviklingsapplikasjon

Alternative title: MODUS: Scalable and effective leadership development application

Awarded: NOK 4.3 mill.

Bjørnson Organisational Psychologists are, in collaboration with the University of Stavanger, building an app for leadership development. The overall objective for the app is to ensure more motivated and productive employees, as well as organisations that are better able to reach their goals. Project activities this year have focused on design of content and frameworks for the app. This work has involved collection of comprehensive qualitative data about day-to-day activities and context of the managers in the user population, and their employees. In addition, we have collected quantitative questionnaire data for managers and employees in the user group. Based on this material we have developed outlines for the app design, tested these with a collection of end-users, and adjusted the designs based on their input and responses. We have conducted several iterations of such design cycles. Analyses of the questionnaire data has also contributed to giving us a better understanding of the psychometric properties of the survey measures we will use for collecting data in the intervention study we will conduct at a later stage in the project.

-

Bakgrunn for søknaden er et mål om å utvikle MODUS: en praksisnær, effektiv og skalerbar lederutviklingsapplikasjon (app) som gir bedre medarbeideroppfølging, mer motiverte og produktive ansatte og virksomheter som i større grad når strategiske og operasjonelle mål. Appen representerer en viktig digital innovasjon i en del av konsulentbransjen som i stor grad har arbeidet analogt. Den vil gi fagområdet lederutvikling et bredere nedslagsfelt, et nytt marked og nye kundegrupper som ikke har kunnet benytte slik kompetanse til å utvikle virksomheten, fordi den har vært for kostbar, for omfattende å implementere og med begrenset tilgang. Endrede rammebetingelser gir et arbeidsliv i løpende endring og omstilling der gode relasjoner mellom ledere og medarbeidere er en kritisk faktor i verdiskapingen. Undersøkelser viser imidlertid at ledere bruker mindre tid på støtte og oppfølging enn hva både de og medarbeiderne ønsker. Dermed frigjøres ikke virksomhetens potensial. Det vil innovasjonen bidra til å endre. Appen muliggjør på stedet-læring og reduserer behovet for reisevirksomhet både hos konsulent og kunde. Den vil være fleksibel med hensyn til pris, tilgang og funksjonalitet. Prosjektet har viktige FoU-utfordringer: 1) Gjennomføre feltstudiet på en måte som sikrer valide data som gjør det mulig å trekke gode konklusjoner om hvordan, og i hvor stor grad, appen påvirker brukernes tankesett og adferd. 2) Utvikle appens funksjonalitet og pedagogiske innhold slik at den gir de positive effektene vi ønsker, at den oppleves som relevant og engasjerende, og skaper endring hos brukerne. Appens generiske utforming gjør at den vil ha et bredt nedslagsfelt. Den vil inngå i Bjørnsons tjenesteportefølje, og være aktuell for både eksisterende og nye kunder, samt via samarbeidspartnere. Appen vil enkelt tilpasses ulike kunder og bransjer og utformes i ulike språkvarianter, og slik sett ha et potensielt marked i Norge så vel som internasjonalt.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena