Back to search

TRANSPORT-Transport 2025

Bærekraftig mobilitet gjennom tidlig involvering av entreprenør - Optimaltid -

Alternative title: Sustainable mobility through early contractor involvement - Optimal time -

Awarded: NOK 7.0 mill.

Involving the right competence at the right stage of development has great influence on public investments. It will lead to better solutions, lower operational cost and more efficient execution of infrastructure projects. Future transport systems must become more sustainable and public finances should be utilized better. This may be the result if the right competence is engaged in planning and designing projects at the stage when their input has optimal influence on the outcome. The involved parties have different positions, external regulations and constraints makes the necessary considerations very complex. There is currently no method for doing this right. This research shall develop such a new method and test it in different real-life infrastructure projects to document the effect. This require new knowledge about the early engagement of contractors. The method shall be made into a tool or a guideline available to help public owners in the transport sector evaluate the right timing of engaging contractors in planning, design and execution of these projects. The testing will include road, railway and other infrastructure projects in Norway on State and municipal level. The research is organized in two phases: The first phase includes the development of a new method based on experience and knowledge collected from all sides of the table. The method must represent a balanced view on benefits and cost as well as help focus the right issues in terms of what influences process and what influences the outcome of the project. During 2021 the first conceptual version of the method is developed and tested. The second phase includes testing the developed method in real-life transport infrastructure projects. The purpose is documenting the effect. This will represent new knowledge internationally and have great influence on the development of future transport systems. This phase starts in 2022.

Rett kompetanse på rett oppgave til rett tid! Fremtidens transportsystemer – som prosjekteres og bygges nå – må bli økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftige. Det betyr at de får driftseffektive løsninger som dekker fremtidige behov. Det er ønskelig med høyest mulig nytte for brukerne til lavest mulig investeringskostnad og driftskostnad. Dess mer positivt forholdet mellom nytte og driftskostnader for prosjekter er, dess større er verdiskapingen. Rett kompetanse på rett oppgave til rett tid vil være det viktigste tiltaket for å sikre bærekraften. En strategi som kan sikre bærekraftige transportsystemer er å involvere kompetansen til de utførende på rett tidspunkt. Det kan bidra til å redusere investeringskostnaden og driftskostnadene. Byggherrer må spesielt ta hensyn til nytte, og entreprenører må spesielt ta hensyn til kostnader. Hvis byggherren involverer entreprenøren for sent, så kan nytte få mer oppmerksomhet enn kostnader. Hvis byggherren involverer entreprenøren for tidlig, så kan driftskostnader få mer oppmerksomhet enn nytte. Byggherren bør altså involvere entreprenøren på optimalt tidspunkt for å maksimere bærekraften, men i praksis finnes det ikke en metodikk for å avgjøre når dette er. Erfaringene hittil er at byggherrene gjerne venter for lenge med å involvere entreprenøren. Forskningsspørsmålet er følgelig: Når er det optimale tidspunktet å engasjere entreprenørkompetanse i planleggingen av ny transportinfrastruktur? For å besvare dette spørsmålet trenger vi ny kunnskap. Den nye kunnskapen implementeres i en ny metodikk som gir fremtidige infrastrukturprosjekter tilgang til rett kompetanse til rett tid i både prosjektering og bygging. Det leder til bedre løsninger for samfunnet generelt og trafikantene spesielt. Effekten er lavere driftskostnader og økt nytte for trafikantene – en bærekraftig mobilitet gjennom tidlig involvering av entreprenør. I dette forsknings- og innovasjonsprosjektet deltar fire av samfunnets største infrastrukturutbyggere, en entreprenør, en rådgivere og en kommunal sektor. Vi samarbeider for å endre egne prosesser og innovere offentlig sektor.

Funding scheme:

TRANSPORT-Transport 2025