Back to search

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Ledelse av reformarbeid i videregående skole- endringsverksted som metode (ChangeLead)

Alternative title: Leading Reform Work in Upper Secondary Schools - Change Laboratory as Methodology (Change Lead)

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Number:

309728

Project Period:

2020 - 2024

Location:

Subject Fields:

In the innovation project called, Leading Reform Work in Upper Secondary School introducing change laboratories as a Method, the purpose is for school leaders to develop knowledge and skills in the Curriculum Renewal in Norway (LK20) of the reform The Knowledge Promotion Reform (LK06). In the Change Laboratories, which are being arranged regularly at the three project schools over a three-year period, school leaders and researchers work together to explore how the reform is lead. In LK20 there are new expectations to the schools in terms of expectations to interdisciplinary collaboration in staff, and in-depth learning among the students. The teaching is expected to be more relevant and future oriented. Significant work must be carries out locally to ensure that the work that takes place is in line with the expectations. It is the principals and the team of school leaders who have the overall responsibility for ensuring that the school's practice is in line with the expectations. In upper secondary schools leading LK20 can be particularly challenging because the schools are large and complex with different departments and professional specializations. Upper secondary schools also have a weaker tradition of teacher collaboration. After the project is anchored at the individual school, two or three change workshops have been carried out with a scope of two to three hours. An additional five to six workshops will be arranged during the project period. The work in the change laboratories is triggered by various tools such as theoretical models and research literature, specific questions, as well as analyzes from the video recordings of the workshops. An important trigger is different types of mirror data from leadership practices, which are introduced to mediate substantial discussions in the teams. The mirror data have been processed by the researchers before further analyzes in the workshops. To date, observational data, meeting minutes, interviews, agendas, surveys and more have been collected. The research part of the project is based on video recordings from the workshops and the artifacts being introduced. These are consecutively subject to analyses. In the research on innovation, we look at what characterizes the project schools are undergoing to develop improved models for leadership of reform work, and in what ways do the work with "mirror data" and other support resources trigger productive work on the subject renewal? In further work, interview data will also be subject for closer analyses of the experiences. The project has been presented on several national and international seminars and conferences.

I 2020 re-reformeres hele grunnopplæringen gjennom Fagfornyelsen, som skal bidra både til å gjøre skolen mer relevant for elevene og mer framtidsrettet. Lokalt må det gjøres et betydelig arbeid for å sikre at skolens praksis er i samsvar med ny overordnet del og nye planer i fag. Det er skolenes rektorer og ledergrupper som har ansvar for det lokale reformarbeidet. Mange videregående skoler er store og kan være utfordrende å lede. Innovasjonen innebærer å prøve ut endringsverksted som verktøy for utvikling av ledelsespraksis i tre videregående skoler under arbeid med innføring av Fagfornyelsen. I løpet av syv til åtte verksteder vil forskere og skoleledere sammen utforske tidligere, nåværende og fremtidig ledelse av reformarbeid med formål om å komme opp med endrede/forbedrede former for ledelsespraksis. Arbeidet vil ta utgangspunkt i ulike typer data fra skolene som kan speile praksis og teoretiske modeller som kan bringe analysene på et høyere nivå. Det er lagt opp til kunnskaps- og erfaringsdeling gjennom nettverkssamlinger, webinar, blogg, deltakelse i konferanser og publisering. Prosessene videofilmes for forskningsformål. Hovedproblemstillingen: Hvilket potensial representerer endringsverksteder for utvikling av ledelsespraksis i videregående skole i arbeid med Fagfornyelsen? Forskningsspørsmål: Hva karakteriserer prosessene prosjektskolene går gjennom for å utvikle forbedrede modeller for ledelse av reformarbeid, på hvilke måter trigger arbeidet med "speildata" og andre støtteressurser produktivt arbeid med Fagfornyelsen, og i hvilken grad vurderes endringsverksted som en aktuell metode for arbeid med Fagfornyelsen ved andre videregående skoler i Norge som har fulgt prosjektet? Sentrale utfordringer knytter seg til hvorvidt ledergruppene er stabile, metoden fungerer, nettverkssamlinger på tvers av skoler inspirerer, om webinar og blogg kommuniserer og om forskning genererer robuste funn som formidles nasjonalt og internasjonalt.

Funding scheme:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren