Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Trygg Elv: Identifisering og sikring av kritiske vassdrag.

Alternative title: SafeRiver: Identification and securing of critical rivers.

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Number:

309731

Project Period:

2020 - 2024

Subject Fields:

Norsk naturskadepool damages related to weather cost NOK 27 billion over the past 10 years. The World Economic Forum states that extreme weather and natural disasters because of climate change is the risk with the highest likelihood and the highest global impact. Floods pose a great socio-economic risk and is a great threat to life and health. Through proper climate adaptation, it is possible to reduce these future risks. A purpose of the municipalities risk and vulnerability analysis is to identify them, but what options and tools do the municipalities have for this and to prioritize and act? There is already a huge backlog in maintenance of infrastructure in Norway and there are very limited national resources for securing watercourses. It is therefore imperative to prioritize measures with the greatest benefit/cost ratio. Trygg Elv?s main goal is to develop methods and tools to identify areas in the watercourse where the effect of measures will be greatest. Through the project, an operational model for interpreting flood warning will be obtained at location where the municipality or infrastructure owner has found to be critical. One will get concrete answers on what a 50-year flood means. Critical locations, where the river overflows and what happens next. The project will identify topographic factors that combined with different discharges create critical situations. In a GIS system, such information will be used to identify potentially critical areas in a river which the municipalities must have an extra focus on. Connected to local observations this can give information on situations that are developing critically. One can thus have time to prevent the worst case scenarios. During the first year of the project, flood events have been mapped in the municipalities involved and measurements have been made in appointed experimental watercourses. Four students had summer jobs in the project and two continue to work with the data in master's thesis.

-

Eit klima i endring påfører norske kommunar for ei veksande utfordring knytt til flaum. Ei utfordring dei i liten grad er budd på å møte. Difor har NVE etablert ei ordning der kommunane kan søke tilskot til kartlegging av kritiske punkt i bekkar og bratte vassdrag. Siste års hendingar viser at flaumar i sjølv dei minste bekkane kan føre til store skader og høg risiko for folk. I sjølv dei minste kommunane finst det ei så stor mengd slike bekkar at ei fullstendig manuell kartlegging ikkje er mogleg. Og sjølv med gode instruksar vil ei slik kartlegging krevje ein kompetanse kommunane vil ha vanskeleg for å få tak i. Dette prosjektet siktar mot å automatisere dette arbeidet ved å kople bruk av og kunnskap om hydraulisk modellering saman med informasjon frå geografiske informasjonssystem. Gjennom hydraulisk modellering vil ein identifisere ulike terrengformasjonar og terrengtypar sin verknad på utviklinga av flaumar av ulike storleikar og på denne måten identifisere kvar ein kan forvente utfordringar med store nedstraums konsekvensar. Med denne informasjonen er det mogleg å utvikle rutinar i kommunane sin GIS system som identifiserer lokalitetar ein må vie ekstra merksemd. Dette vil vere eit verktøy som kan brukast for vurdering av kost nytte av førebygging og i ein krisesituasjon til vurdering av skadereduserande tiltak og eventuelt evakuering. Det nye i denne metoden er integrasjonen mellom eksisterande data, nye metodar for enkelt å rekne skader knytt til erosjon, sedimentering og feil i infrastruktur og nye målemetodar og fjernmålte data i eit enkelt og lett brukt system basert på kartinformasjon. Metoden vil kombinere dei siste tilgjengeleg data frå NVE og met.no rundt varsling og faregrad med nye og innovative metodar for kartlegging av kritiske punkt, hydraulisk modellering og koplingar av ulike datakjelder. Kopling mot pågåande innovasjonsprosjekt er viktig, t.d. www.woww.no og www.klima2050.no.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune