Back to search

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ENGASJER - skolebasert beredskap for effektive og engasjerende tiltak for elever med svake leseferdigheter på mellomtrinnet

Alternative title: Engage - school-based readiness for effective and engaging measures for low performing readers in middle school

Awarded: NOK 7.0 mill.

More than one in five Norwegian fifth graders perform at the lowest achievement level in national reading tests. Students with low reading abilities are at increased risk for becoming disengaged in their school work, achieve low learning results and, later on, drop out of education and employment. This situation leads to a lower life quality for the individual, and causes great societal costs. Middle school is a critical phase for these students. The learning pressure increases, and the pupils meet increasingly complex texts. However, an alarmingly high number of teachers report that they do not implement any measures for pupils who fall behind in reading. Schools need more knowledge on reading difficulties and on what characterizes effective measures in middle school. In ENGAGE, Bærum municipality and researchers from the National Centre for Reading education and research, the University of Stavanger, will cooperate do address these challenges. We will develop a digital portal, which will serve as a knowledge base on reading difficulties, as well as provide practical examples on effective and engaging measures. The collaboration between the municipality and researchers will ensure that the content in the portal is adapted to knowledge needed in schools, and that measures are feasible in a Norwegian school context. ENGAGE?s main objective is to provide schools a platform for planning, developing and implementing measures for low-achieving readers in middle school. In order to reach this goal, the project has three intermediate objectives: 1. Investigate the schools? prerequisites for implementing measures for struggling readers in middle school. 2. Develop content for the portal that schools can use in order to plan and implement measures. 3. Develop and pilot a teaching program for struggling readers in middle school. Taken together this will provide teachers with knowledge on reading difficulties and measurements, as well as a concrete teaching program.

Resultater fra Nasjonale prøver 2018 viser at 23,2% av norske elevene på 5. trinn skårer på laveste mestringsnivå i lesing. Gutter, elever med minoritetsspråklig bakgrunn og elever fra hjem med lav sosioøkonomisk status er overrepresentert i gruppen av svake lesere. Likevel rapporterer et urovekkende høyt antall lærere på 5. trinn at de ikke setter inn tiltak dersom elever blir hengende etter i lesing. Fraværet av effektive tiltak for denne elevgruppa representerer en stor utfordring for det norske utdanningssystemet da det er godt dokumentert at elever med lave leseferdigheter har økt risiko for å a) miste engasjement for skolearbeidet, b) oppnå svake læringsresultater, og c) siden falle ut av videregående skole og arbeidsliv. Denne situasjonen fører til redusert livskvalitet for enkeltindivid og har store samfunnsmessige kostnader. Internasjonal forskning har identifisert viktige kjennetegn ved effektive tiltak for svake lesere på mellomtrinnet. Denne kunnskapen har i liten grad har fått konsekvenser for praksisen i norske klasserom. Tvert om, lærere rapporterer at de mangler kunnskap og kompetanse om lesevansker. Når skolene mangler en handlingsberedskap for svake lesere på mellomtrinnet har det også sammenheng med at denne aldersgruppen har fått lite fokus i debatten om tiltak, som har vært dominert av et fokus på tidlig innsats og generell kvalitet på spesialundervisning. Ambisjonen i det beskrevne prosjektet er å få forskningsbasert kunnskap om lesevansker og tiltak helt inn i klasserommet gjennom å utvikle en digital portal, ENGASJER, som formidler kunnskap på en innovativ og brukervennlig måte og gir lærere konkrete verktøy de kan bruke i utvikling, planlegging og gjennomføring av tiltak. Et tett samarbeid mellom ansatte i Bærumskolen og forskere ved Lesesenteret, UiS, skal sikre at innholdet i portalen er tilpasset skolenes behov og at tiltakene som beskrives er gjennomførbare i norsk skolekontekst. Slik vil vi bygge skolebasert beredskap for tiltak.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

Funding scheme:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren