Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VErdiskapande Kundeopplevingar i kulturdestinasjonen Sunnfjord

Alternative title: Value-creating customer experiences in the cultural destination of Sunnfjord

Awarded: NOK 0.86 mill.

Project Number:

309947

Project Period:

2020 - 2023

Funding received from:

Location:

Cultural experiences such as museums, theatres and art exhibitions will be used as the foundation for increased value creation within both culture, tourism and trade. The project will innovate in a way that increases the total amount of visitors, increase the length of stay in the Sunnfjord region and increase the amount spent by each guest. Through the information and data collection done during the initial phase of the project existing customer groups has given insight into their preferences and this form the basis of the design of new products and experiences.

Kunnskapsgrunnlaget for prosjektet gir inngåande kunnskap om besøkande til Sunnfjord sine preferansar når det kjem til tilbod innanfor næringane handel, reiseliv og kultur. Prosjektet vert avslutta før det er fullført. Dei deltakande bedriftene i prosjektet står fritt til å nyttiggjere resultata frå kunnskapsgrunnlaget gjennom kundeforståing, designutvikling, og nye produkt og tenester. Kunnskapsgrunnlaget gir mulighet for bedriftene å realisere mål og gevinstar i fellesskap. . Ein verknad av dette vert auka verdiskaping. Kulturturisme bidreg til langsiktig lokal og regional samfunnsutvikling. Reisande som brukar kulturtilbod brukar også lokal overnatting, varehandel, servering og transport. Kulturtilbod er dessutan ein viktig impuls for trivselen til innbyggjarar. Dei langsiktige effektane er eit meir robust kulturtilbod med betydeleg verdi for både næringar, tilreisande og innbyggjarar.

Kulturturisme er ein trend i vekst og Norge har som mål å verte ein kulturdestinasjon innan 2030. Med kulturopplevingar av høg kvalitet, i form av kunst, musikk, teater og kulturarv, har Sunnfjord potensiale for å utvikle seg som kulturdestinasjon. Målet til prosjektet er å utforme heilskaplege kundeopplevingar som bidreg til bærekraftig verdiskaping på tvers av tre sektorar. Innan kultur, reiseliv og handel i Sunnfjord ligg det eit uforløyst potensial for auka verdiskaping. Det er behov for at dei om lag 200 000 turistane som overnattar i Førde blir lenger, opplever meir og kjem på besøk heile året. Musea har for få besøkande og overrislingseffektane av kulturarrangement på reiseliv og handelsnæring er låg. Handelsnæringa i Førde står sterkt, men omsetninga ligg likevel under snittet for landet. Eit velutvikla kulturtilbod er ein nøkkel til handelsvekst. Med kulturopplevingar som drivkraft skal det etablerast tettare samarbeid om kundeforståing, designutvikling, og nye produkt og tenester. Samhandlinga mellom kultur, reiseliv og handel skal føre til innovasjonar som gir fleire besøkande, lengre opphald, meir inntening per besøkande og meir gjenkjøp. Prosjektet kjem primært til å dreie seg om verdiskapinga til reiselivs- og kulturinstitusjonane i Sunnfjord, men innovasjonane skal òg ha ei overrislande effekt på handelsnæringa. Kulturturisme kan svare på utfordringar kring berekraft i reiselivet. Sunnfjord skal skreddarsy opplevingar for dei mest lønsame og klimavenlege kulturturistane i staden for volumturistane. Kulturdestinasjonen skal på den måten bli ein føregangsmodell for andre reisemål ved å satse på kultur som utgangspunkt for ei meir bærekraftig reiselivsutvikling. Deltakande bedrifter er Scandic Sunnfjord Hotell og Spa, Thon Hotel Førde, Thon Hotel Jølster, Jølstraholmen Camping og Hytter, Førde Gjestehus og Camping, Musea i Sogn og Fjordane, Jølstramuseet, Sogn og Fjordane Vestland, Førdefestivalen, Elvetorget.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena