Back to search

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

VideoFYS - Video for dokumentasjon, behandling og samhandling i fysioterapitjenestene for barn og unge

Alternative title: VideoFYS - Video for documentation, treatment and interaction in the physical therapy services for children and adolescents

Awarded: NOK 6.7 mill.

The purpose VideoFYS is to generate knowledge enabling development of new work practices using video in the diagnosis, treatment and follow-up of children and adolescents within the physiotherapy services. We all communicate extensively through image- and videobased solutions. The need to use such information is increasing also within the health service system, between professions, between different levels of service and between professionals and patients. A textual description is not ideal for documenting a physiotherapeutic assessment, which often consists of complex observations. However, in current practice, notes in medical records, referrals and communication in and across involved services are solely based on text. To enable video storage and sharing as a supplement to textual documentation would therefore be of significant value. However, no solution for such use exists that accommodates privacy regulations and data security. Thus, VideoFYS will address the following four areas: - New methods of patient consultations - Changing work practice in the physiotherapy services in municipalities and hospitals - Requirements for a new solution for video and interaction with the professional service system in municipal and specialist health services - Protection of privacy and data security when sharing and storing A major challenge for e-health projects is that they rarely lead to a permanent change in work practice. In VideoFYS, a key element of the innovation is therefore to facilitate and evaluate changed practice, in order to create lasting value for both service providers and recipients. VideoFYS will document what works and what does not work, what inhibits and promotes innovation, what success criteria and the impact of the innovation on service quality and efficiency. The research questions targeted in this project have the potential to be broadened to municipalities and health services nationwide, as well as to other disciplines.

Bilde og video brukes i økende grad i samfunnet og det er ikke spørsmål hvorvidt det kommer i helsetjenestene, men når og hvordan. Prosjektet ga innsikt i hvordan video kan benyttes i diagnostisering, behandling og oppfølging av pasienter i fysioterapitjenestene. Ansatte ønsker å bruke video, men det finnes ikke gode videoverktøy eller støtte for å lagre video i journal. Hver enkelt kommune kan bruke resultatene fra prosjektet til å innføre video i fysioterapitjenestene for å forbedre og effektivisere egne tjenester, samt i samhandling med spesialisthelsetjenesten for å øke kvalitet og frigjøre ressurser. VideoFYS gir ny praksis for video i fysioterapitjenestene og gir riktigere og raskere behandling og færre konsultasjoner i kommuner og på sykehus – noe som betyr besparelser og mer effektive helsetjenester. Ny praksis for video i helsetjenestene åpner for at pasienter kan følges opp hjemmefra av kommunen eller fra sykehus noe som gir store besparelser for samfunnet.

Prosjektets ambisjon er å utvikle ny praksis der video brukes i diagnostisering, behandling og oppfølging av barn og unge i fysioterapitjenesten for å øke kvalitet og effektivitet. Prosjektet vil undersøke hvordan video kan forbedre dokumentasjon og beslutningsstøtte i kommune- og spesialisthelsetjeneste. Utprøving skal skje i Modum, Krødsherad og Kongsberg kommune og ved Sunnaas og Drammen sykehus, samt hos to privatpraktiserende fysioterapeuter. Posicom AS er partner og deres videoløsning Seekuence Medical skal brukes i utprøvingen. Prosjektet vil i utprøvingen utvikle ny arbeidspraksis og identifisere krav til løsninger for å bruke video internt i kommuner og sykehus og for samhandling på tvers. Den overordnede FoU-utfordringen er å forstå hvordan video kan gi bedre fysioterapitjenester for barn og unge. Videre er det avgjørende å forstå hva som endres i arbeidsprosesser og hva som kreves av digitale løsninger og samspill med fagsystemer. VideoFYS vil 1) utvikle nye metoder for konsultasjoner og prosedyrer for filming bearbeiding og analyse av video, 2) etablere nye arbeidsprosesser; praksis hvor video brukes i diagnostisering, behandling og oppfølging og 3) identifisere krav til en videoløsning som støtter samhandling mellom kommuner og sykehus. Prosjektet vil gjennom FoU-aktivitetene undersøke potensialet video har for gevinster i form av økt kvalitet i dokumentasjon og raskere og riktigere behandling. Prosjektet vil dokumentere erfaringer og effekter ved bruk av video i partnerkommuner og -sykehus og identifisere gevinster knyttet til effektivisering, kvalitet, ressursutnyttelse og brukeropplevelse. En sentral utfordring er etiske implikasjoner som oppstår knyttet til personvern og sikkerhet. Erfaring viser at det er krevende å innføre nye løsninger og ny arbeidsmetodikk. Prosjektet vil identifisere suksesskriterier for å lykkes med innovasjonen og innføring av video i fysioterapitjenestene i kommune- og spesialisthelsetjeneste.

Funding scheme:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester