Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BevariiE - utvikle verdens sikreste og mest miljøvennlige digitale lagringsmedium

Alternative title: BevariiE - Develop the worlds most ultra-secure and sustainable digital storage medium.

Awarded: NOK 20.1 mill.

Project Number:

310036

Application Type:

Project Period:

2020 - 2023

Funding received from:

Organisation:

Location:

Piql's ambition is to establish itself as the world's "gold standard" in secure long-term preservation of valuable digital information (data), and the BevariiE (Preserve Into Eternity) project will make a significant contribution to achieving this goal that we are moving towards. The BevariiE project aims to prevent irreplaceable data from being lost. Piql develops methods and technologies that will keep important information authentic, accessible and usable in the future. Piql writes digital data for piqlFilm. Piql has established the Arctic World Archive (AWA) on Svalbard, where the piql film is stored in the mountains for future generations. The vision for BevariiE is to more than double the data capacity, halve the cost of data storage and quadruple the life of the data. This at the same time as a very attractive and sustainable carbon footprint is obtained for the stored data. Based on ongoing testing in the project, we have now managed to document a lifetime of the data of 1000 years, i.e. we are halfway to the goal of 2000 years. The amount of digital data is growing rapidly all over the world, and with an increasingly uncertain and troubled worldview, the goal for BevariiE is to develop the world's most secure and environmentally friendly digital storage medium - to preserve the world's valuable information into eternity. At the same time as our energy needs must be reduced to meet global climate challenges, data storage is a field where resource consumption in the form of energy and consumables is constantly growing. Computer crime is also rising in step with digitalisation, and the need for secure storage is increasing. Piql does something about this! No energy is needed to store the data in AWA, - in a 2000 year perspective. This project involves both R&D of new products as well as new methods for lifetime testing of back-reading of data from piqlFilm over a very long lifetime. This in turn will lead to a significantly improved and partly new data retention service from Piql. This is nothing short of a "quantum leap" both for Piql and for the R & D partners in BevariiE. The project partners are Norner Research AS (Norner), the Norwegian Defense Research Establishment (FFI) and Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK). FFI carries out environmental characterization to model the long-term effect of the mining environment. Norner is developing faster methods for lifetime regulations and new packaging with a protective atmosphere to store the piqlFilmen in. Piql is developing the technology that writes data on film to increase data capacity. This involves both the improvement of the film and of the writing technology. SNSK has a lot of knowledge about mines and is the landlord of the physical location of AWA. In Work Package 1, we have developed a new emulsion layer on the film. We are considering a thinner base, but it turns out to be more challenging than first thought, both in terms of production of the film itself and later use in our machines. In Work Package 2, we have come a long way in increasing data density. By changing the principle of writing, we have high hopes of doubling the data density. We have made a mock-up of a new printer that provides the basis for a full-fledged prototype. Work package 3, development of a new method for long-term testing is in full swing, but we have had to spend extra time assessing safety aspects of accelerated aging with applied oxygen. When it comes to Work Package 4, we have managed to document 1000 years of life on piqlFilm, i.e. that we are halfway to the goal of 2000 years. In Work Package 5, we have taken many measurements of the storage environment in Mine 3 on Svalbard. It has been somewhat postponed due to Covid-19 and travel restrictions, but we have now completed most of the measurements. More will be completed next year. We are awaiting a report from FFI. For Work Package 6, we are in the process of material qualification for a new protective packaging for piqlFilm. The next step will be to develop a prototype.

Piql's ambisjon er å etablere seg som verdens "gullstandard" innenfor sikker langtidsbevaring av verdifull digital informasjon (data), - og BevariiE- (Bevar inn i Evigheten) prosjektet vil gi et vesentlig bidrag for å nå dette målet som vi er på vei mot. Vi vil kunne lykkes vesentlig raskere og enklere – og sette Norge på verdenskartet for sikker langtidslagring, ved å kunne redusere kostnaden per GigaByte (GB) lagret data samt dokumentere en levetid for dataene på opp mot 2000 år! • Visjonen for BevariiE er å: mer enn fordoble (2x) datakapasiteten, halvere (½x) kostnaden for datalagring samt firedoble (4x) levetiden (opp til 2000 år) for dataene. Dette samtidig som det oppnås et svært attraktivt og bærekraftig karbon fotavtrykk for de lagrede dataene. 2x-½x-4x ambisjonen vil gi Piql's potensielle kunder et enda mer attraktivt tilbud og Piql vil kunne øke sin omsetning og fortjeneste vesentlig. Mengden digitale data er i kraftig vekst overalt i hele verden, og med et stadig mer usikkert og urolig verdensbilde er målet for BevariiE å utvikle verdens sikreste og mest miljøvennlige digitale lagringsmedium - for å ta vare på verdens verdifulle informasjon inn i evigheten. Samtidig som vårt energibehov må reduseres for å møte globale klimautfordringer, er datalagring et felt hvor ressursforbruk i form av energi og forbruksmateriell er i stadig vekst. Datakriminalitet stiger også i takt med digitaliseringen, og behovet for sikker lagring er økende. Dette gjør Piql noe med! Dette prosjektet innebærer både FoU av nye produkter samt nye metoder for levetidstesting av tilbakelesing av data fra piqlFilm over svært lang levetid. Dette vil igjen føre til en vesentlig forbedret og til dels ny databevaringstjeneste fra Piql. Dette er intet mindre enn et "kvantesprang" både for Piql og for FoU partnerne i BevariiE.

Activity:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Thematic Areas and Topics

Nanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerPolarAnvendt forskningPortefølje Industri og tjenestenæringerIKT forskningsområdeSmarte komponenterUtviklingsarbeidBransjer og næringerVareproduserende industriLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorPolitikk- og forvaltningsområderIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiAvanserte produksjonsprosesserFNs BærekraftsmålMål 16 Fred og rettferdighetLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidDigitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeBransjer og næringerIKT-næringenPortefølje Klima- og polarforskningPortefølje Muliggjørende teknologierNanoteknologi/avanserte materialerNordområdeneSamfunnsutvikling i nordområdeneSamfunnssikkerhetLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUPolarSvalbardLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetMaterialteknologiInternasjonaliseringNordområdeneVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)LTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Naturvitenskap og teknologiAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)NordområdeneKunnskapsbasert næringsutviklingFNs BærekraftsmålNordområdeneSvalbard