Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Morgendagens skoler – Et samspill mellom arkitektur, pedagogikk og læring

Alternative title: Schools of tomorrow – An interplay between architecture, pedagogy and the process of learning

Awarded: NOK 6.0 mill.

Schools of tomorrow - An interplay between architecture, pedagogy and the process of learning. Future School buildings will facilitate new forms of learning and stimulate students' motivation and desire to learn. In the project 'Schools of tomorrow', an interdisciplinary work takes place where the interplay between architectural design, pedagogy and the organization of everyday school life are being explored. The main goal of the project is to provide new knowledge on the meaning of the physical environment for pedagogy and educational quality. The project's innovation lies on the connection of pedagogical goals with the ways that the building's physical structure can contribute to achieving these goals. Pedagogy and collaboration between teachers are changing and a variety of teaching methods is more and more desirable. Schools of tomorrow will facilitate physical solutions and new forms of learning that stimulates the pupils' contentment, motivation and desire for learning. The school facilities must support the learning of skills we will need in the future and facilitate a varied learning environment. New school concepts will ensure that school facilities are designed, built and operated for the benefit of the community. The research methodological approach is to look for model projects and then gather knowledge and experiences that have contributed to this and therefore may contribute to new and better school facilities in the future. The project is working on an overview of model projects, and a systematic literature review of international research on the interplay between physical design of learning spaces, pedagogy and organization of learning and teaching. Further the projects also are preparing a literature review related to technical conditions on sound- and acoustic parameters in school buildings, and a literature study of light and evaluation methods for lighting in schools. Through case studies in the four Municipalities; Tromsø, Trondheim, Bergen and Nordre Follo, the project will develop research-based, empirical knowledge of how schools' physical environment is used and experienced by different users, and how this responds to the goals and prospects of education. Through studies of six cases in the four participating municipalities, the project will point out the consequences for future development of new concepts for school buildings. The transfer value to other municipalities has been of great importance when choosing cases and issues for further research. This knowledge will contribute to the interdisciplinary cooperation between the units of expansion and planning in municipalities, systematise experiences via experiments, and illustrate prototypes and examples to inspire others. The potential for added value for the municipalities lies on ensuring learning arenas that will support and contribute to the realisation of educational goals and good operation of schools. Systematisation and dissemination of experiences can contribute to reducing costs by choosing the appropriate solutions for future needs and avoiding costly rehabilitation. The project aims to evaluate model projects, so that experiences and knowledge can be introduced to the design of the schools of tomorrow.

-

Morgendagens skoler skal legge til rette for fysiske løsninger og læringsformer som stimulerer til elevenes trivsel, motivasjon og lærelyst. Skoleanleggene må støtte læring av den kompetansen som vi trenger i fremtiden og legge til rette for et variert læringsmiljø. Nye skolekonsepter skal sikre at skoleanlegg planlegges, bygges og driftes til det beste for samfunnet. Prosjektets hovedmål er å gi ny og økt kunnskap om betydningen av det fysiske læringsmiljøet for pedagogikk og utdanningskvalitet. Innovasjonen i prosjektet er knyttet til koblingen mellom pedagogiske mål og hvordan bygningenes fysiske utforming kan bidra til å nå disse målene. Prosjektets arbeid er derfor strukturert i fire arbeidspakker: H1 Areal & plan H2 Pedagogikk H3 Tekniske løsninger H4 Rom for læring Pedagogikk og lærersamarbeid er i endring, og man ønsker i større grad enn før mer variasjon i undervisningsformene og dermed også mer variasjon i den fysiske organiseringen. Gjennom casestudier i de 4 partnerkommunene; Tromsø, Trondheim, Bergen og Nordre Follo, skal prosjektet utvikle forskningsbasert, empirisk kunnskap om hvordan skolers fysiske miljøer brukes og oppleves av forskjellige brukere, og hvordan dette svarer på opplæringas mål og forutsetninger. Gjennom prosjektet skal vi peke på konsekvenser for fremtidig utvikling av nye konsepter for skolebygg. Kunnskapen skal bidra til tverrfaglig samhandling mellom oppvekstenhet og planleggingsenhet i kommunene, systematisere erfaringer med forsøk samt illustrere forbilder og eksempler til inspirasjon for andre. Verdiskapingspotensialet for kommunene er knyttet til å sikre læringsarenaer som støtter og bidrar til å realisere pedagogiske mål og god skoledrift. Systematisering og spredning av erfaringer kan bidra til å redusere kostnader ved å velge riktige løsninger for framtidens behov og unngå fordyrende ombygginger. Prosjektet vil evaluere de gode eksemplene, slik at erfaringer og kunnskap kan pløyes inn i planleggingen av morgendagens skoler.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune