Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Risk management of imported plants and seeds: possibilities for improved pest detection to prevent the introduction and spread of new pests

Alternative title: Risikohåndtering ved import av planter og frø: bedre metoder for å hindre introduksjon og spredning av fremmede sykdomsorganismer

Awarded: NOK 8.0 mill.

Import av planter og frø utgjør en risiko for at fremmede sykdomsorganismer introduseres og spres i Norge, noe som igjen vil kunne true både matsikkerhet og miljø. Det er derfor viktig at Norge har på plass gode systemer for risikohåndtering ved import. Både Mattilsynet og importørene har en viktig rolle å spille i denne sammenheng. Over tid har større ansvar for inspeksjon av importerte planter blitt lagt på importørene. Det har derfor blitt stadig viktigere at importørene har den nødvendige kunnskap om regelverk, skadegjørere, vertplanter og symptomer, og at de er i stand til å utøve effektiv og trygg importkontroll. Prosjektet STOPPest studerer betingelsene for effektiv importkontroll, der både importørens selvstendige rolle og samspillet mellom importørene og Mattilsynet er i fokus. Det overordnede forskningsspørsmålet er: Hvordan fungerer importkontrollen av planter og frø, og hva er i denne sammenhengen de grunnleggende betingelsene for å sikre effektiv risikohåndtering? STOPPest skal dermed skaffe til veie forskningsbasert kunnskap om forvaltning av plantehelse ved import. Prosjektet er organisert i tre case-studier: jordbærplanter, prydplanter og frø, og vil videre omfatte en gjennomgang av tilgjengelig forskning om biologisk risiko, kartlegging og vurdering av relevant regelverk, og en analyse av importørenes atferd og praksis, herunder samspillet med Mattilsynet. Målsettingen er å identifisere styrker og svakheter ved dagens system og bidra med et bedre kunnskapsgrunnlag for utviklingen av et effektivt forvaltningssystem når det gjelder import av planter og frø.

Plant pathogens and invertebrates harmful to plants continue to threaten food security and natural habitats. In Norway, the responsibility of performing plant health inspections on imported plants has gradually shifted to importers of plants who are currently responsible for internal pest control and must be registered with the Norwegian Food Safety Authority. This plant health system poses several challenges to import risk analysis due to the great variety of importers (e.g. professional business, individuals like farmers and garden owners) and thus of capacities to comply with rules. Therefore, research is needed on how the current regulatory framework affects the effectiveness of import risk analysis. STOPPest asks What are the conditions for effective management of plant health with regard to plant imports? Its main objective is to produce knowledge on the conditions for effective management of plant health regarding plant imports. We will analyze three case studies: strawberry plants, ornamentals, and seeds. We will map and assess the regulatory framework, review existing research on biological risks and analyze the importers´ behavior and practices to identify the weakness in the current system. We will implement an interdisciplinary research design and do a triangulation of methods, i.e. document analysis, interviews, survey and biological testing to compare the results of inspections performed by importers and professional inspectors (NIBIO scientists). We will do an interdisciplinary and participatory synthesis of the knowledge and results to examine how the regulatory framework, including the inspection system, for imported plants and seeds can be improved, and what are the necessary conditions for enabling plant importers to ensure a satisfactory phytosanitary status.

Publications from Cristin

No publications found

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram