Back to search

KLIMAFORSK-Stort program klima

Erfaringsbasert klimaundervisning – forstå klima med egne observasjoner og analyser av forskningsdata.

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Number:

310803

Project Period:

2020 - 2022

Funding received from:

Location:

Partner countries:

-

-

Siden 90-tallet har flere målinger av de atmosfæriske forholdene i Norge blitt gjennomført med det store solteleskopet på Solobservatoriet og en spektrograf utplassert av Chalmers Tekniske Høyskole i Gøteborg. Målingene som er gjort ved Solobservatoriet viser tetthetsvariasjoner av utvalgte gasser over en tidsperiode på over 30 år. Disse målingene inngår i flere av de klimamodellene som brukes i dag, og gitt deres lange historie er de av vesentlig betydning når forskere skal beskrive den fremtidige klimautviklingen. Solobservatoriet på Harestua er en unik arena for kurs og seminarer innen klima og forskningsmetoder. Her får deltakerne selv ta del i å gjennomføre observasjoner og analyser, mens teknologien brukt i måleapparatene fremkommer klart og tydelig for deltakerne. På denne måten utvikler deltakerne en helhetsforståelse for flere fag samtidig som de får øvet seg i de forskningsmetodene som er brukt i klimaforskning og annen forskning. Behovet for en slik helhetsforståelse fremkommer tydelig i den nye læreplanen, fagfornyelsen. Solobservatoriet ønsker å tilby kurs og forskerseminarer for lærere og skoleelever som vektlegger en praktisk og erfaringsbasert klimaundervisning. Her får de selv se prosesser og fenomener i naturen med egne observasjoner og analyser av forskningsdata. Kursene tilbys høsten 2020, samtidig som den nye læreplanen tas i bruk. Under samlingene vil vi vektlegge læring gjennom praktiske øvelser og egne observasjoner av fenomener i naturen. Gjennom å bli kjent med naturen, lokalt og globalt, utvikler deltakerne en forståelse for samspillet mellom mennesket og naturen og gjør de bedre i stand til å identifisere mekanismer som er gjeldende både lokalt og globalt.

Funding scheme:

KLIMAFORSK-Stort program klima