Back to search

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Forskningsbasert utvikling og læring i den videregående skolen -kompetanseløft i vitenskapelig metode og kritisk tenkning

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Manager:

Project Number:

311849

Project Period:

2020 - 2024

Nordland County Municipality, together with Nord University and Nordland Research, Institute will through the FULVIS-project strengthen teachers' competence in scientific methods and critical thinking, in light of the changes that will follow the introduction of Fagfornyelsen. Through a tailored course in scientific method, we will offer teachers a methodological specialization, where course participants, under supervision, are challenged to reflect on their own and others' pedagogical practice. The teaching will be based on student projects that the teachers themselves work on in the classroom, in parallel. These student projects form the basis for the teachers' research-based development of their own practice. The project will first map the specific competance needs among the teachers in upper secondary school, which will form the basis for a practical, methodical and exploratory continuing education, where scientific method, critical thinking and research-based teaching will make up the core of the course. The course will be designed for, and developed in, the classroom, in collaboration with the students, with the ambition of creating a basis for participation in the Young Researchers competition.

Bakgrunnen for dette prosjektet er et mål om å styrke lærerne sin kompetanse på vitenskapelig metode og kritisk tenking i lys av endringene som følger av Fagfornyelsen. Kompetanseløftet vil skje gjennom utvikling og gjennomføring av et etterutdanningskurs for lærere i den videregående skole i Nordland, hvor undervisningen vil ta utgangspunkt i elevprosjekter som lærerne jobber med i klasserommet. Nord universitet står ansvarlig for utvikling og gjennomføring av etterutdanningskurset. Prosjektet vil i en innledende fase være i dialog med skolene for å kartlegge behov og dermed skreddersy et opplegg som er tilpasset skolenes og lærernes behov. Ansvarlig for kartleggingen vil være Nordlandsforskning i tett dialog med prosjektansvarlig og øvrige prosjektpartnere. Etterutdanningen vil følges gjennom en prosessevaluering som har til hensikt å fange kursdeltakernes erfaringer, samt dokumentere hvordan lærerne tar i bruk kunnskapen i det elevrettede arbeidet. Kurset vil kjøres to ganger i prosjektperioden, og resultatene fra følgeevalueringen vil brukes for å foreta eventuelle justeringer av kursinnholdet fra første til andre gjennomkjøring. Ansvarlig for følgeevalueringen er Nordlandsforskning. Prosjektet vil formidle til ulike målgrupper. For skoleeier, skoler og lærere i Nordland vil det utvikles en egen ressursbank som inneholder korte notater, tips og eksempler på undervisningsopplegg som tar utgangspunkt i opplegg som kursdeltakerne har jobbet med under kursperioden. Skoleeier/prosjektsøker vil selv stå ansvarlig for etablering av ressursbanken. Formidling vil også skje gjennom seminarer på skoler i Nordland, rektormøter og minst en skolekonferanse. Prosjektet er forankret i Nordland fylkeskommunes Kompetansestrategi som er under utarbeidelse og skal vedtas våren 2020. Denne påpeker særlige utfordringer i Nordland med lav utdanning i befolkningen og høy andel lærere uten lengre høyere utdanning.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon