Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Fylkeskommunen i et flernivåsystem

Alternative title: The county municipality in a Multi-Level system

Awarded: NOK 2.0 mill.

The theme of the project is the Norwegian county municipalities and their relations with European institutions, programs and projects, national authorities, other county municipalities in Norway and similar regions in other countries. As regional developers, the county municipalities must identify, coordinate and realize the sectoral state's ambitions in various areas. At the same time, the county authorities themselves interacts politically and administratively, both vertically through formal and informal relations with the EU and national authorities, and horizontally through relations with other county municipalities and regions in other countries. Complex issues require solutions across geographical units and administrative levels, and can trigger interaction between public institutions. The project will concentrate on examining how and to what extent Norwegian county municipalities are vertically «connected» with the EU and the Ministry of Local Government and Modernization, and horizontally «connected» to networks of sister regions, in their work on regional and district policy, and how this can be explained. The project's theoretical approaches will be Europeanization, multi-level government (MLG) and organizational theory. For the county municipalities, the project will provide relevant knowledge they can use to make more conscious priorities in their «foreign policy», namely their interaction with European actors, state authorities, «sister regions» in other countries and other county municipalities. By reducing the number of counties as a result of the regional reform that came into force on 1 January 2020, the counties' average population, geographical scope, economic power and administrative apparatus have increased. If the new county authorities strengthen their «foreign policy» relations, the knowledge generated in the project will be important in the work of making conscious priorities.

Temaet for prosjektet er de norske fylkeskommunenes relasjoner til europeiske institusjoner, programmer og prosjekter, nasjonale myndigheter, andre fylkeskommuner og tilsvarende regioner i andre land. Som regionale samfunnsutviklere skal fylkeskommunene identifisere, samordne og realisere den sektorielle statens ambisjoner på ulike områder. Samtidig er fylkeskommunene selv del av et politisk og administrativt samspill både vertikalt gjennom formelle og uformelle relasjoner til EU-systemet og nasjonale myndigheter, og horisontalt gjennom relasjoner til andre fylkeskommuner og regioner i andre land. Komplekse problemstillinger som krever løsninger på tvers av geografiske enheter og forvaltningsnivåer – som levekår og klimautfordringer – kan utløse samspill mellom offentlige institusjoner, både med hensyn til utvikling, samordning og iverksetting av ønsket politikken. En viktig målsetting med prosjektet er å oppnå en bedre forståelse av fylkeskommunenes rolle i et europeisk flernivåsystem. Litteraturen på området har vist hvordan EUs politikk på vegen fra Brussel filtreres gjennom forskjellige nasjonale institusjoner, kulturer, tradisjoner mv., samtidig som den samme litteraturen er begrenset med hensyn til undersøkelser av regionenes rolle i et «utenforland» som Norge, som gjennom EØS-avtalen er tett tilknyttet Unionen uten å være medlem av EU. I tillegg til å undersøke den vertikale dimensjonen knyttet til relasjonene mellom EU-systemet, staten og fylkeskommunene, vil prosjektet også undersøke den horisontale dimensjonen knyttet til nettverk mellom fylkeskommuner i Norge og mellom fylkeskommunene og regioner i andre land. Intensjonen er å bidra til en mer utfyllende forståelse av fylkeskommunenes rolle. I prosjektet vil det være relevant å undersøke både direkte relasjoner mellom EU og fylkeskommunene, og indirekte relasjoner f.eks. via Brussel-kontorene.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune