Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Skolehjemsguttene på Falstad – hvem var de? En mikrohistorisk undersøkelse av to årskull elever på Falstad skolehjem.

Alternative title: The boys at Falstad. A microhistorical study of two school classes at Falstad orphanage school (1895-1941).

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Number:

311956

Project Period:

2020 - 2025

Funding received from:

Subject Fields:

The institution Falstad at Ekne in Levanger, Norway, was established as a orphanage school under the name of ?Falstad Educational Assistance for Disadvantaged Boys? in 1895. It was one of several similar institutions being established as an alternative to ordinary school and prison in the latter part of the nineteenth century. The project aims to learn more about the children who were sent to the school home and asks the following questions: Who were these pupils and why were they sent to this institution? The research will be within the period 1895-1941. The candidate will examine a varied source material, among these the archives from Falstad orphanage school at both the National Archives of Norway and the Regional State Archives, national censuses and church records. This allows for research regarding similarities and differences in these children?s upbringing, background, social class and other factors. It will be possible to investigate causes to why these particular children were brought to the orphanage school. Growing up in a challenging home environment was no rarity in the late nineteenth century and the beginning of the twentieth century. It must therefore have been several or other reasons to why these boys were brought to the school home. Which circumstances affected the decision of sending these specific children to Falstad? This research will provide an opportunity to study how the society?s views on childhood and upbringing changed over time and how this affected the children at the school home. The project will provide new knowledge about Falstad orphanage school?s history, about the interaction between institution and local society and about the relationship between deviation and normality. This will further present important knowledge to today?s debates concerning the challenges connected to exclusion and vulnerable children. Historical knowledge can provide insight which will be necessary for teachers, child welfare officers and other health workers who work with children in today?s society.

Det overordnede temaet for dette prosjektet er knyttet til sårbare barn som falt utenfor samfunnets normer for hva en «riktig» barndom og oppvekst er. «Falstad Opdragelsesanstalt for vanartede gutter» var en av flere institusjoner i landet som ble opprettet for å håndtere de utfordringene disse barna skapte for samfunnet og familiene. Skolehjemmet ble etablert i 1895, og var i drift fram til 1941 da skolebygningen ble overtatt av den tyske okkupasjonsmakten. Målet med prosjektet er å undersøke hvem disse skolehjemselevene var og hvorfor de havnet på Falstad. Mange barn på slutten av 1800-tallet og starten av 1900-tallet hadde en vanskelig oppvekst. Bare et fåtall av disse ble skolehjemselever. Å vokse opp i vanskelige hjemmeforhold var i denne perioden ingen sjeldenhet, og det må derfor ha vært flere eller andre årsaker til at man valgte å overføre disse guttene til skolehjemmet. Finnes det noen fellestrekk for de barna som ble overført til skolehjemmet? Målet er å gi et innblikk i hvem disse guttene var, og hva som fantes av likheter/ulikheter mellom dem. Forskningen vil gi ny kunnskap om Falstad skolehjems historie, om samspillet mellom institusjon og lokalsamfunn og om forholdet mellom avvik og normalitet. Det vil videre gi viktig kunnskap til dagens debatter om sårbare barn, der vi som samfunn har utfordringer med hvordan vi skal forholde oss til temaer som utenforskap og inkludering.

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources