Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

We are sinking. What are you thinking about? Tilgangskompetanse og fagspråksdidaktikk

Alternative title: We are sinking. What are you thinking about? Literacy and technical language didactics.

Awarded: NOK 1.8 mill.

To know and understand a technical language is such a self-evident part of doing our job that we tend not to give it much thought. Daily, subject-specific information is communicated by using a specialized language, and it is an essential and considerable part of many occupations. In parts of vocational education, training and teaching in vocational communication is a safety requirement. At the same time, communicative competence, general or subject-specific, is generally a highly valued skill in the workforce. In the global labour market, it is important to know vocational terminology in both English and Norwegian. The project We are sinking. What are you thinking about? will be a specific contribution in developing and strengthening vocational language education and training in both higher education and vocational training. Through mapping, analysis and recommendations, an objective is to develop vocational language-didactic competence. The field of research will be the maritime higher vocational education, where subject-specific language training in Maritime English is a standard set through the international STCW-convention. Through education, students should be given the necessary literate competence to navigate in the fields of texts they will encounter in work situations. Questions the project will seek to answer is what the subject-specific literate competence consists of, and how technical language education and training can facilitate to master these discourse requirements, and at the same time facilitate to acquire the ability of critical thinking and to be autonomous.

Prosjektet har til mål å utvikle fagspråkdidaktisk kompetanse, og med dette styrke fagspråkutdanninga i både høgare yrkesfagleg utdanning og i vidaregåande skule. Den politiske prioriteringa på fagskulesektoren dei seinaste åra og behovet for kvalifiserte fagfolk i norsk sektor, gjer at den yrkesretta kommunikasjonskompetansen og språkundervisinga i fagutdanninga bør bli eit prioritert forskingsfelt. Forskingsområde for dette prosjektet er høgare maritim yrkesfagleg utdanning. Kva er formålet med språkeemna i høgare yrkesfagleg utdanning, og kva tilgangskompetanse skal desse emna gi? Tilgangskompetansen det er snakk om her er ikkje forstått som ein generell term, men tekstkompetanse ein må inneha for å kunne delta i den gjeldande diskursen. Det er snakk om ein område- og fagspesifikk tilgangskompetanse, såkalla diciplinary literacy. Forsking omkring språk og tekst har lenge vore interessert i literacy, men det er forska lite på område- og fagspesifikk lese- og skriveopplæring i fagutdanninga. I høgare yrkesfagleg utdanning er språkemne ein del av nesten alle studier. Maritim utdanning er eit spanande forskingsfelt mellom anna fordi Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, STCW, definererer innhaldet i utdanninga. Dette gjer at ho har internasjonal gyldigheit, og ein kan gjere samanlikningar med alle land som driv maritim utdanning. Prosjektet vil svare på spørsmåla gjennom ei artikkelbasert avhandling med inntil fire artiklar, både på norsk og engelsk, der det empiriske materialet danner grunnlaget for drøftingar rundt tilgangskompetanse og fagspråkdidaktisk opplæring. Grunna det fleirspråklege aspektet ved denne forskinga, vil det ikkje vere vasstette skott mellom dei to, og også den metodiske tilnærminga vil vere fleirdelt i normtekstanalyse og datainnsamling. Det er ein konkret ambisjon å bidra til å utvikle relevant fagspråkleg tilgangskompetanse for fagutdanninga.

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources