Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Samarbeid om sykefravær ved lettere psykiske lidelser mellom Fastleger og NAV; skaper kommunikasjonen begrensninger for brukerne?

Alternative title: Collaboration on sickness absence between general practitioners and NAV; does communication create restrictions for service users?

Awarded: NOK 1.8 mill.

This Ph.d. study will provide knowledge on the subject of communication between Health Services/General Practitioners and NAV (the Norwegian Labour and Welfare Administration) through the quantitative andc qualitative analysis of «sick notes», and interviews, and if these sickness certifications facilitate return to work or eligibility for payment for service users diagnosed with minor mental illnesses. We will ascertain what type of information is transferred using said certifications, and try to indentify possible language barriers to communication and cooperation. The study will also try to illustrate how information is formed and interpreted in the different professional fields, and if this might lead to a misconception of different roles. Information obtained in this study will be used as a tool to improve dialogue between NAV and the Health Services with the goal of helping young people with minor mental illnesses to return to work.

Kommunikasjon mellom helsetjenesten og NAV foregår i starten på et sykefravær gjennom en sykmeldingsblankett – sykmeldingen - et skjema som både skal gi nok medisinsk informasjon til å møte vilkår i folketrygdloven for inntektssikring og samtidig gi råd for muligheter for tilbakeføring til arbeid. En slik dikotomi antas å gi grunnlag for problemstillinger i kommunikasjon mellom involverte parter, særskilt mellom institusjoner med forskjellige innlærte logikker og fagspråk. Ph.d.-prosjektet vil gi kunnskap om kommunikasjon mellom helsetjenesten og NAV gjennom sakkyndige erklæringer (sykmeldinger) er lagt til rette for tilbakeføring til arbeid eller inntektssikring for unge brukere med vanlige psykiske lidelser tidlig i sykefraværsløpet. Den skal belyse hvilken kunnskap som overføres samt å identifisere eventuelle språklige barrierer for samarbeid. Studien vil også forsøke å gi kunnskap om hvordan informasjon utformes og tolkes i forskjellige leire, og om dette kan føre til en misforståelse av roller. Prosjektet tar utgangspunkt i et sekvensielt, eksplorerende mixed methods design, der data samles inn og analyseres i tre adskilte faser av forskningsprosessen. I fase 1 skal kvantitative innholdsanalyser av sykmeldingsblanketter gjennomføres. I andre fase gjennomføres en kvalitativ innholdsanalyse av samme materiale. Tredje fase baserer seg på kunnskap generert i fase 1 og 2, og skal brukes til å utarbeide intervjuguide som skal benyttes i forbindelse med fokusgruppeintervjuer av NAV-veiledere. Språkets innvirkning på NAV-veiledernes erfaringer med det å tolke og «oversette» innholdet i sykmeldingsblankettene er hovedformålet med fase 3.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune