Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Tilgjengeliggjøring av informasjon knyttet til nordisk samarbeidsprosjekt på tema humler og landbruk

Awarded: NOK 99,999

Project Number:

312644

Project Period:

2020 - 2021

Funding received from:

Organisation:

Location:

-LHS sitter igjen med mange erfaringer og nyervervet kunnskap som følge av synergiene som har oppstått i det nordisk, baltiske samarbeidsprosjektet, og midlene fra Forskningsrådet vil benyttes til å tilgjengeliggjøre informasjonen ytterligere. Målet er å få samlet inn erfaringer om kantsoner/grønne korridorer i landbrukslandskap, for deretter å dele denne kunnskapen med forvaltningen, gårdbrukere, diverse interesseorganisasjoner og andre interesserte. -Hovedprosjektet har som målsetning å bidra med et kunnskapsgrunnlag som kan tas i bruk ved utviklingen av pollinatorstrategi for de ulike nordiske landene, samt Estland. I søknaden til Forskningsrådet har vi bedt om midler for å kunne tilgjengeliggjøre resultatene fra det nordiske samarbeidet enda bredere. Det har vært et ønske om å kunne sammenstille kunnskapen om eksisterende erfaringer av kantsoneskjøtsel i de ulike landene, og presentere dette til bruk i alle de nordiske landene. Dette vil kreve informasjon på norsk og engelsk. - Som en del av arbeidet med å tilgjengeliggjøre resultatene vil vi samle informasjon og erfaringene som blir delt under webinaret. Det vil arbeides med å skrive artikler og formidle i sosiale medier for å nå ut til nettverket vårt. - Det har blitt laget en brosjyre med tittel Promoting Pollinators in Agriculture. For å nå bredere ut til aktuelle grupper i Norge ønsker vi nå å lage en norsk versjon i tillegg. Dette vil gjøre informasjonen tilgjengelig på to språk. -Det vil også lages en visuell informasjonsplakat om langtungede humler og plantevalg som kan bidra til å ivareta disse humleartene (flere langtungede humler er på rødlisten). Vi tror denne plakaten vil kunne bidra til å skape bevissthet og begeistring blant grupper vi vanligvis ikke når gjennom mer tradisjonelle kommunikasjonsplattformer.

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project