Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Grønne arbeidsprosesser i norske næringer

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Number:

313660

Project Period:

2020 - 2020

Funding received from:

Organisation:

Location:

The purpose of the project has been to do necessary pre-activities to complete the application «Innovasjonsprosjekt i Næringslivet». During the approved project period (01.06.20 - 31.08.20), we have through meeting activities secured the necessary anchoring and set the respective participants' role in the project. In addition, through meetings with the project's external R&D supplier, Cicero Center for Climate Research, we have planned their participation in the project. Through its expertise and research, Cicero will provide us with assessments and the data basis for calculating and weighting the measures for the tool we are to innovate. Borgar Aamaas, senior researcher at Cicero, is dedicated this project. The project's web supplier Innocode AS, will have the important task of developing the product's web application. The above preparatory work has formed the basis for our application «Innovasjonsprosjekt i Næringslivet: Tools for reducing CO2 footprint in the Norwegian cultural sector», application number: ES669574 - Project number: 321264 - IPNÆRINGSLIV20. (NFR Oct. 2020).

Prosjektet er et forprosjket til utlysning innovasjonsprosjket i Nærlingslivet og har således ikke resultert i virknnger og effekter på dette stadiet.

Et prosessverktøy som gjør arbeidsprosesser i kulturbransjen målbart mer bærekraftig, og gjør det enklere å nå klimamålene innen 2030. Verktøyet vil være bygget som en web-basert tiltaksliste som følger prosessen fra start til slutt. Tiltakene er vektet av en FoU aktør. Verktøyet måler klimaavtrykk og beregner effekten av tiltakene gjennomført. Prosjektet er nyskapende i sin form fordi det ikke finnes en lignende tjeneste på markedet. Der Miljøfyrtårn kun evaluerer selskapenes drift, evaluerer vårt initiativ bedriftenes prosesser og produksjon. Med oss har vi Cicero(FoU) og interesseorganisasjonen Virke (Grønt Veikart, nettverk, formidling). ??FoU utfordringer: kartlegge den gitte bransjens klimaavtrykk p.t / vekte effekt av tiltak / nytenkning ift å utvikle nye arbeidsmetoder, og utvikle en balansert ordning for kompensasjon.  Nylig gjennomførte vi et pilotprosjekt i vår bransje, filmproduksjon. Prosjektet heter Green Producers Club. 80% av selskapene har knyttet seg til GPC, og godtatt forutsetningen om at samtlige produksjoner de gjennomfører skal følge tiltakslisten. Dette viser utbredt vilje til å redusere eget avtrykk, og å endre prosesser. GPC ble iverksatt uten nødvendig FoU aktivitet. På bakgrunn av det ser vi behovet for disse aktivitetene ved tilrettelegging for nye bransjer. I samarbeid med Virke vil vi starte en pilot som involverer virksomheter i Grønt Veikart. En prosjektgruppe bestående av representanter fra oss, Virke og fra pilotselskapene vil kartlegge alle ledd i dagens arbeidsprosesser. Dataen vil gi Cicero grunnlag til å vekte hvert ledds bærekraft/mangel på bærekraft, samt se hvordan leddene kan bli mer bærekraftig.  Ved endt prosess mottar virksomheten en klimascore som viser i hvilken grad den har gjennomført prosessen bærekraftig. Det medfølger også en rapport som viser hvordan hvert tiltak er utført. Verktøyet skal implementeres i selskapenes daglige drift og bli en del av selskapenes styringsverktøy.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena