Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

AORTA EIC Accelerator Pilot

Awarded: NOK 74,999

Project Number:

313672

Project Period:

2020 - 2020

Funding received from:

Organisation:

Location:

Alginor er en SMB lokalisert i Haugesund på vestlandet som utvikler en teknologi for miljøvennlig høsting og totalutnyttelse av stortare. Teknologien skal utnyttes i bedriftens regi, først i et demonstratoranlegg med en årlig kapasitet på 10.000 tonn våt tare, og deretter i et bioraffineri med en kapasitet på 100.000 tonn. Teknologien skal ekstrahere en produktportefølje på 12 produkter som inkluderer blant annet alginat, fucoidan, cellulose og polyfenoler. Produktene er ment for markedssegment som farmasi, kosttilskudd og jordforbedringsmidler. Alginor skal søke om finansiering til å tegne og bygge et demonstratoranlegg gjennom EUs nye EIC accelerator-program, gjennom såkalt "blended finance". Det søkes om tilskudd til å dekke planlegging og design av demonstrator, mens kostnadene rundt bygging søkes finansiert gjennom egenkapital fra EIC-fondet. Bedriften er i sluttfasen av et SME fase 2 prosjekt som skal verifisere teknologien, og er langt på vei i mål med dette. Teknologien har blant annet blitt testet i eksterne pilotanlegg hvor flere produkter har blitt ekstrahert. Alginor er eneste søker i prosjektet og ser på dette prosjektet som et siste ledd i veien mot full kommerisalisering og inntjening.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020