Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ombruk som tjeneste: Gjenstandskontroll og produktflyt i et kaotisk bruktmarked

Alternative title: Reuse-as-a-service: Object control and product flow in a chaotic market

Awarded: NOK 4.7 mill.

The retail trade of the future must satisfy new demands from customers, companies and authorities and deliver more sustainable value chains based on circular economy instead of the current consumption-model. ??Attractive products and services needs to be developed to make reuse a seamless part of the shopping experience. Both manufacturers and suppliers must develop new business models, as well as digital and physical infrastructure to enable circular design, production, delivery, exchange and repair processes. The purpose of this project has been to develop a reuse system for office furniture. In Norway, 140,000 tonnes of office furniture are thrown away every year, because companies that redecorate their offices almost always choose new furniture. If someone want to choose reuse today, there are no good sources of used office furniture in sufficient volume and no control over the condition or need for repair. In this project, we have developed a reuse system that makes it easy to identify and register used office furniture. The system is already in use, but we will continue to develop it further by using artificial intelligence to make effective decisions of the furniture's continued life, in the form of automated recommendations on whether it should be put up for sale on a reuse-marketplace, repaired, redesigned or recycled.

Et ombruksystem for kontormøbler har potensial til å redusere årlig avfallsmengde med rundt 50.000 tonn. I løpet av prosjektet har vi utviklet første versjon av systemet og tatt det i bruk hos flere virksomheter. Til nå er 5000 møbler registrert i systemet gjennom et samarbeid med First Mover Group, Norges største aktør innen kontorflytting, som fremover bruker systemet i sin virksomhet for å øke ombruk av møbler i flytteprosesser. I årene som kommer er ambisjonen å videreutvikle systemet og ta det i bruk i andre produktvertikaler. Lykkes vi vil det være en katalysator for å redusere klimautslipp, materialforbruk og miljø- og avfallsbelastning, ved å tilrettelegge for mer ombruk, lokale verdikjeder og grønne arbeidsplasser. Innovasjonen er en utløsende faktor for å levere på FNs bærekraftsmål nummer 12; Ansvarlig forbruk og produksjon og vil bidra til bærekraftsmål nummer 11; Bærekraftige byer og samfunn, 13; Stoppe klimaendringene og 8; Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Omstilling fra dagens lineære til morgendagens sirkulære økonomi er helt sentralt for for selskaper som opererer i varehandelen.  Skal de lykkes i fremtiden må de utvikle attraktive ombruksbaserte produkter og tjenester. Det krever nye forretningsmodeller og teknologi som muliggjør sirkulære design-, produksjons-, leveranse-, innbytte- og reparasjonsprosesser. I dag finnes det liten, eller ingen, kontroll over produktene i ombruksmarkedet; ingen har oversikt over hva de er laget av, hvor de befinner seg eller hvilken tilstand de er i. Dette er et stort problem, for uten kontroll over produktene i en verdikjede, er det ikke mulig å optimalisere tilbud og etterspørsel. Vår hovedhypotese er at problemet kan løses ved å utvikle et system som gjør det enkelt å identifisere, merke, klassifisere, spore og kontrollere hvor i verdikjeden et ombruksprodukt til en hver tid befinner seg. Visjonen er å utvikle et ombrukssystem som kan tilpasses på tvers av produktkategorier, og vi har definert markedet for kontormøbler som optimalt for å teste relevante hypoteser og utvikle prototyper og systemer som fungerer. ?Prosjektet krever betydelig forskning og utvikling både på feltet datafangst, gjenstandsidentifisering, tilstandsevaluering og ombruksbeslutning. I tillegg kreves digitale støttefunksjoner for smidig gjennomføring av alle ledd i prosessen. Samtidig vil det forskes på ulike løsningers direkte effekt på bærekraft gjennom livsløpsanalyser (LCA).

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Thematic Areas and Topics

Politikk- og forvaltningsområderDigitaliseringPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelIKT forskningsområdeIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterTjenesterettet FoUBransjer og næringerVarehandelNaturmangfold og miljøIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiFornyelse og innovasjon i offentlig sektorFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseBransjer og næringerDigitalisering og bruk av IKTLavutslippLTP3 Uttesting og kommersialisering av FoUPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerIKT-næringenNaturmangfold og miljøSirkulær økonomiLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP3 Innovasjon i stat og kommuneKlimarelevant forskningKutt i utslipp av klimagasserLTP3 Klima, miljø og energiPortefølje InnovasjonLTP3 Klima, polar og miljøPortefølje Energi og transportLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Muliggjørende teknologierVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)LTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonPortefølje Klima og miljøSirkulær økonomiDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorBransjer og næringerVareproduserende industriFNs BærekraftsmålUtviklingsarbeidLTP3 IKT og digital transformasjonAnvendt forskningBransjer og næringerAnnen tjenesteyting