Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CoSAM - Samhandlingsapplikasjoner i helsetjenesten for kriser og daglig drift

Alternative title: CoSAM - Applications for collaboration in crises and daily operations in healthcare services

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Number:

316226

Application Type:

Project Period:

2020 - 2022

Funding received from:

In the CoSAM project, Imatis develops new collaboration applications improving workflows and the dialogue with users. The overall aim is to work smart and efficiently in the health services in Bydel Stovner and Bydel Gamle Oslo in daily as well as in crisis like Covid-19. The COVID-19 crisis gave the municipal health service an acute interaction challenge it was not prepared for, and normal routines did not last: There was great uncertainty, great pressure from patients, great need for information, extensive infection control measures, great logistics needs, and it became necessary to change organization. through establishing fever clinics, re-prioritizing regular appointments because many health workers were reassigned and quarantined. The challenges became extra clear in the handling of corona, but the municipal health service has the same challenges in daily operations and needs digital tools to support work processes and collaboration. The partners in CoSAM, Bydel Stovner, Gamle Oslo, Imatis and SINTEF develop, test and evaluate applications and services through innovation processes that are research-supported and demand-driven. The project is using iterative and user-centred methods. A thorough insight work has been carried out and established in-depth knowledge of the needs within primary care. It has also given a detailed description and documentation of areas that are in a good position and working well, and areas that have to improved and bottlenecks that should be removed. The knowledge is used to develop and adapt work processes and to develop collaboration applications for the various departments in the municipal health service. One application for the home care service, the assessment team, the team for rehabilitation and team for mental health and abuse, respectively. The applications are supporting employees in their tasks to follow-up their users appropriately and make it easier for the large number of health professionals to cooperate for the benefit of the users. Furthermore, the applications are supporting work processes established for collaboration across the teams. Development and implementation are done in close collaboration with managers and employees through several iterations where the applications and work processes are tested and evaluated. Research activities are integrated in the innovation processes and the findings are used when going forward. An overall assessment of the pre- and post-situation, i.e., the situation when CoSAM was starting and at the of the project in September 2022. The insight work has established knowledge and documents a critical need to get an overview, clarify responsibilities and roles and tools that makes it easier for health professionals to follow up a large number og users. In the Oslo municipality, a so-called "Oslo model" has been defined for home-based services. CoSAM aims to develop collaboration applications that actually implement prioritised parts of "Oslo-model" making it available for employees and easier to deliver high-quality services with less effort accordingly.

COVID-19-krisen ga kommunehelsetjenesten en akutt samhandlingsutfordring den ikke var forberedt på, og vanlige rutiner strakk ikke til: Det var stor usikkerhet, stort påtrykk fra pasienter, stort informasjonsbehov, omfattende smittevernstiltak, stort logistikkbehov og det ble nødvendig å endre organisering blant annet gjennom å etablere feberpoliklinikker, gjøre omprioritering av vanlige avtaler fordi mange helsearbeidere ble omdisponert og havnet i karantene. Bydel Stovner kontaktet Imatis i dagene etter 12. mars, og i løpet av 10 arbeidsdager ble det satt i drift en digital samhandlingsløsning som var rigget for å støtte pasientdialog, oppfølging på feberpoliklinikken, smittesporing og videre oppfølging av smittede tjenestemottakere med kommunale tjenester. Det har imidlertid vist seg svært komplekst å ta i bruk en slik helhetlig samhandlingsløsning, dels fordi det er krevende å etablere digital samhandling i en krisesituasjon når ulike tjenestesteder ikke er vant til å samhandle digitalt, og dels fordi en helhetlig situasjonsforståelse ikke er på plass, verken i bydelen eller på tvers av tjenestene i Oslo kommune (inkl. sykehjem, helsehus og lokalsykehus). I ukene etter påske har det blitt klart at en digital beredskapsløsning må basere seg på IKT-løsninger som allerede brukes i bydeler og på sykehus. Den må kunne «skrus» raskt inn mot utfordringen som oppstår, gi oversikt og helhet samt være fleksibel slik at det er enkelt å etablere «ny struktur», f.eks. ved opprettelse av feberpoliklinikker i Oslos bydeler. Imatis, Bydel Stovner og Bydel Gamle Oslo skal i CoSAM utvikle samhandlingsverktøy for bruk i krisesituasjoner og i daglig drift for oversikt, digital dialog internt og med innbyggere, brukere, pasienter og pårørende. Digitale verktøy for egenrapportering for å følge opp hvordan tilstanden utvikler seg hos den enkelte pasient vil kunne avlaste tjenesten og gi betydelig økt kapasitet og samtidig forbedre pasientsikkerhet og smittespredning.

Activity:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena