Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

COVIdig - beste praksis for videoløsninger og digitalt tilsyn i helsetjenestene

Alternative title: COVIdig - best practice on use of video and digital surveillance in healthcare

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Number:

316333

Application Type:

Project Period:

2020 - 2022

Funding received from:

Organisation:

Location:

COVIdig's vision is to utilize the innovation momentum the corona crisis has given to develop and introduce camera-based technology in healthcare. Solutions from Tellu IoT for incident-based notification, digital surveillance and video conferencing will be further developed for follow-up and dialogue with users at different levels in healthcare. Piloting will take place in close collaboration with Kristiansand and Bodø municipality and TellU response centre. The innovations will facilitate more efficient use of resources and improved services. The goal is to change practice to prepare for new waves of the ongoing pandemic or other acute situations that put health services under pressure. COVIdig will use experience from the ongoing pandemic to enable a faster and more efficient development, introduction and implementation. It will be crucial to involve the response centre, employees, various users and relatives. The innovation will have significant value potential both in the current corona situation and in the event of new waves of infection, as well as for emergency preparedness in general. Integrating the solutions based on best practice will strengthen the services also in a normal situation and provide increased flexibility. The project investigates the use of video in Bodø municipality both for meetings and consultations before and during the pandemic, and the study continues when the restrictions from the summer 2021 has been reduced and the health care services may choose to whether their services and meeting should be digital og physically. Bodø municipality has the ambition to introduce digital and camera-based meetings for employees and their patients and relatives, but also for the follow-up of patient when appropriate. Furthermore, the project is integrating video as a natural part of digital follow-up at home (DHO). Helsehjelpa in Bodø municipality has implemented the new application with video integrated and the project will assess new user groups and evaluate experiences when used with patient groups. In Kristiansand municipality, camera-based digital supervision is to be introduced and evaluated for new user groups. The infrastructure is verified and upgraded. Mapping of user needs has been carried out at an institution for habilitation for six to seven residents having extensive need for supervision from nurses during the night. Digital supervision will first be introduced for two users to improve the situation at night both for the residents and the employees at the night shift. The aim is to improve the quality and ensure it is in accordance with legislation for privacy and security. An important motivation for COVIdig is the value of research-based innovation processes when developing and introducing new digital solutions and related services. Even before the outbreak of corona, the health services were under pressure in terms of resources, a challenge that will intensify in the years to come due to an increased proportion of elderly in the population. In the wake of the pandemic, there are tasks that are postponed and require extra resources. COVIdig emphasizes the need to find effective solutions that free up time, improve preparedness in case of future crises and provide flexibility. The research activities in COVIdig will therefore provide unique insights that are useful both in the short and long term.

COVIdigs visjon er å utnytte innovasjonsmomentet fra koronakrisen og utvikle og innføre beste praksis for kamerabasert teknologi i helsetjenesten. Løsninger fra Tellu IoT for hendelsesbasert varsling, digitalt tilsyn og videokonferanse vil videreutvikles og ses på som en helhetlig løsning for konsultasjon, oppfølging og dialog med brukere på ulike nivåer av helsetjenestene. Utprøvingen vil skje i tett samarbeid med Kristiansand og Bodø kommune som offentlig partner. Innovasjonen vil fasilitere effektiv ressursutnyttelse, opprettholdelse av gode tjenestetilbud og redusert behov for smittevernsutstyr. I tillegg vil endret praksis bidra til bedre beredskap for senere oppblussinger av pågående pandemi eller andre akutt oppståtte situasjoner som setter helsetjenestene under press. COVIdig skal bruke erfaringer fra den pågående pandemien til å muliggjøre en raskere og mer effektiv utvikling, innføring og implementering av løsningene. En sentral del av dette er å involvere responssenter, brukere og pårørende i større grad. Innovasjonen vil ha betydelig verdipotensial både i den pågående koronasituasjonen og ved eventuelle nye smittebølger. Å integrere løsningene som en etablert del av beste praksis vil også styrke beredskapen i tjenestene i en normalsituasjon og gi økt fleksibilitet. En svært viktig motivasjon for COVIdig er verdien av følgeforskning ved innovasjon i en krisetilstand. Det finnes ingen forskning på eskalert innføring og implementering av digitalt tilsyn og videoløsninger for helsetjenesten under en pågående pandemi. Helsetjenestene var allerede før koronautbruddet under press med tanke på ressurser. Denne utfordringen vil forsterkes på grunn av økt gjennomsnittsalder i befolkningen samt etterslep i tjenestene i etterkant av pandemien, og understreker behovet for å finne effektive løsninger som frigjør tid, bedrer beredskap og gir fleksibilitet. Forskningsaktivitetene i COVIdig vil derfor gi unik innsikt som har nytte både på kort og lang sikt.

Activity:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena