Back to search

NAERINGSPH-Nærings-phd

Digital støtte for planlegging, gjennomføring, oppfølging og evaluering av behandlingsforløp.

Alternative title: Digital support for planning, implementing, follow-up and evaluation of course of treatment.

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Number:

317063

Application Type:

Project Period:

2021 - 2024

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Data from hospital stays or other types of treatment, files or data from the patient, results from tests, results from surveys or other data types that potentially can be used in to make decisions concerning patient treatment, are present in varying formats and saved in different systems in separated parts of the health service. In todays health care the different actors communicate to a small degree, and integration of different types of patient data in a system is rarely done due to a lack of such functionality. Another challenge is that data rarely are stored in a structured form in the electronic health record or other record. This complicates presentation and analysis of data for treater and patient/user. Avans Soma AS has developed electronic health records to handle treatment courses for nearly 20 years. In recent years the company has developed Ad Voca, a web portal secured with BankId. This makes it possible to communicate sensitive information between patient/user and treater. Personal information from patient/user, gather data from structured surveys, and sending attachments between the parts in the solution are examples of user areas. All data are stored in a structured form, and can be statistically analysed an presented for patient/user and treater. This study will examine how data made available for treater and patient/user can support planning, problem description, goalsetting, and evaluation of initiated tasks. Four studies will be conducted to gain overview of existing knowledge on the field through a literature review, a study where we will suggest user areas for the solutions and how data should be presented, and examine the effect of the solution for patient/user and treater.

Den norske e-helsestrategien ble vedtatt i 1996 (Hauge, 2017). Likevel har vi fremdeles et uløst problem; digitale data fra ulike ulike aktører kommuniserer ikke med hverandre elektronisk. Og sjelden kan alle data integreres og samles i samme elektronisk pasientjournal (EPJ) eller fagsystem, da få løsninger støtter dette. Videre kan det være et problem at data i liten grad lagres strukturert i EPJ eller fagsystemer, og at det enda ikke er en felles standard som gjelder for standardiserte behandlingsforløp eller rehailiteringsopphold i Norge. EPJ/fagsystem og Ad Voca, levert AV Avans AS, sine tekniske løsninger åpner for å gjenbruke eksisterende data for pasient/deltaker og behandler/institusjon og slik overkomme mange av utfordringene i helsevesenet i dag. Dette arbeidet skal undersøke hvordan digitale data som gjøres tilgjengelig kan støtte pasient og behandler med planlegging, problemformulering, målsetting og evaluering av igangsatte tiltak. Basert på eksisterende datainnsamlingsmetoder (fagsystemer) og eksempel fra klinisk praksis, samt brukerstudier, vil prosjektet utvikle nye metoder for bruk av foreliggende informasjon og persondata. Prosjektet er forankret i et samarbeid med utvalgt institusjoner og kommersielle programvareutviklere og bidra til bedre bruk digital støtte for planlegging, gjennomføring, oppfølging og evaluering av behandlingforløp. Gjennom fire studier ønsker man å få oversikt over eksisterende kunnskap på feltet gjennom en litteraturstudie, komme med forslag til muligheter for bruk av løsningene og hvordan data kan presenteres, undersøke om slike muligheter og presentasjoner har noen verdi for pasient og behandler, samt gjøre studie på effekten av løsningen for beslutningsstøtte, prosesstøtte og evaluering av behandling basert på pasientinformasjon og screening.

Funding scheme:

NAERINGSPH-Nærings-phd