Back to search

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Strategisk plattform “Clean Energy Transition” Partnerskapet – co-ansvarlig for utforming av totalstrategien (SRIA)

Awarded: NOK 0.30 mill.

SNTEF participated in writing and editing the Strategic Research and Innovation Agenda - SRIA of the Clean Energy Transition Partnership (CETP) under Horizon Europe. CETP is the continuation of the SET Plan activity into Horizon Europe. The complete draft of SRIA was delivered in early autumn and was adjusted and accepted in October / November by the EU member countries that are actively participating in the design of CETP. Relevant Norwegian actors were involved in the process and Norwegian interests are considered well reflected in the final SRIA.

SINTEF deltok i helhetlig utforming av Strategic Energy Research and Innovation Clean Energy Transition Partnerskapet (CETP) på vedne av norske interesser og i tett samarbeid med representanter fra OED og Forskningsrådet. CETP er videreføringen av SET Plan aktiviteten inn i Horisont Europa. Komplett utkast til SRIA ble levert tidlig høst og ble i oktober/november lett justert og akseptert av medlemslandene som aktivt deltar i utformingen av CETP. Relevante norske aktører ble involvert i prosessen og anses som godt reflektert i den endelige SRIAen.

EERA, hvor SINTEF er aktivt medlem både i ledelse og faggrupper, har etablert en ekspertgruppe som skrev et policy dokument med forslag til en overordnet innfallsvinkel til CETs strategi. Fra Norge er Petter Støa – SINTEF, Asgeir Thomasgard – NTNU og Michael Belsnes medlem. Petter Støa leder og koordinerer gruppen sammen med EERAs leder Adel el Gammal, Asgeir Thomasgard har ansvar for delstrategien "Energy Transition", mens søker Michael Belsnes har ansvar for delstrategi “Decarbonized Energy System” med søkelys på felles Europeisk forskning på fornybar teknologienes rolle inn mot et felles energimarked. EERAs policy dokument ble godt mottat, og EERA ble invitert inn i CET initiativet for å skrive Partnerskapet Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA). EERAs ekspertgruppe jobber nå tett sammen med de Østerrikske initiativtakerne i å gjennomføre en serie med webinarer med alle eksisterende SET Plan aktører (ERANET, IWGer, ETIPer) for å få innspill til ulike deler av SRIA. I tillegg skal EERAs ekspertgruppe sørge for at SRIAen blir flerfaglig

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi