Back to search

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Elucidate - effektiv og kompletterende seismisk belysning med fokus på unike anomalier i sjøbunnen ved kartlegging og produksjon offshore

Alternative title: Elucidate - efficient and complementary illumination with focus on different anomalies in the seabed when exploring and producing offshore

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Number:

317795

Application Type:

Project Period:

2020 - 2023

Organisation:

Location:

The Elucidate project and pilot test aim at demonstrating an effective and down-scalable solution to obtain the necessary seabed seismic, and to rapidly be able to analyse anomalies related to offshore development and production. The project extend the R&D effort already carried out related to the development of an autonomous underwater vessel Oceanid? - a steerable drone that uses gravity for propulsion, but which actively and independently navigate to or from a pre-defined location on the seabed. For end users, the project team wants to demonstrate the system's extreme efficiency potential regardless of ocean depth, significantly simplified mobilization on a random offshore vessel, and improved flexibility in operational scope and design. The demonstration with a few 10s of nodes will commercially later be expanded to +250 per 20-foot ISO container, and potentially several thousand nodes, where positions on the seabed is defined by the specific need for a relevant survey, without being limited to the current installation methodology with ROV or wire-rope. The aim is to complete the design and build a scaled-down system consisting of dozens of drones, as well as associated onboard handling equipment and low-frequency seismic instrumentation, for firm collection of seismic data at a significant water depth at one or more relevant fields offshore. A significant resource is allocated to the development and completion of the vehicles system components, including seismic sensor and handling, but also a significant scope related to the plan and implementation of a short cruise offshore, including a seismic source vessel. The data basis from the demonstration may be used in future analyses and system improvements in operation, navigation, vessel control and data collection. Post survey the pilot customer will process collected data and analyse the result to assess a commercial adaptation and global utilization. During the period, the project group has further developed the mechanical part of the glide control, as well as the comprehensiv electronic control of the autonomous drone aiming at series production and operationally tested this in a protected water. In addition, a new low-frequency (4.5Hz) logging system has been developed, as well as electronics and energy management with intelligent charging of a new battery pack, as well as an implemented method for extremely accurate and stable time stamping of data sets. Similarly, an advanced data handling system has been further developed for efficient handling and quality assurance of an extended network of sensor nodes. The data set is adapted to the pilot customer and prepared for post-processing and further processing of collected data.

-

Innovasjons prosjektet Elucidate har som målsetning å demonstrere en effektivt- og ned-skalerbar løsning for å innhente nødvendig sjøbunnsseismikk for raskere å være i stand til å analysere anomalier ifbm offshore utvikling og -produksjon. Prosjektet viderefører utført- og pågående FoU-aktiviteter knyttet til den autonome undervanns-farkosten Oceanid - en styrbar drone som kun benytter gravitasjon for fremdrift, men som aktivt- og selvstendig styrer til- eller fra pre-definert lokasjon på sjøbunnen. For sluttbruker ønsker prosjektteamet å demonstrere systemets ekstreme effektivitets potensiale uavhengig av havdyp, betydelig forenklet mobilisering på et vilkårlig offshore fartøy og forbedret fleksibilitet i operasjons-omfang og -utforming. Demonstrasjonen med et fåtall noder vil kommersielt kunne utvides til 200-250 per system, og senere flere tusen noder, hvor posisjoner på sjøbunnen tilpasses behovet til den aktuelle undersøkelse, uten å være begrenset til dagens installasjons metodikk med ROV eller wire. Målsetningen er å ferdigstille designet og bygge et ned-skalert system bestående av et titalls droner, samt tilhørende ombordhåndteringsutstyr og lavfrekvent seismisk instrumentering, for konkret innsamling av seismiske data på et betydelig vanndyp ved et eller flere aktuelle felt offshore. Det er planlagt et betydelig ressurs pådrag i utvikling og ferdigstillelsen av farkostelementer bl.a. seismisk sensor og håndtering, men også et ikke ubetydelig omfang knyttet til plan og gjennomføring av en 10-dagers tokt offshore, inkl. et seismisk kildefartøy. Datagrunnlaget fra demonstrasjonen vil kunne benyttes i fremtidige analyser og systemforbedringer innen operasjon, navigasjon, farkostkontroll og datainnsamling. I etterkant av felt-undersøkelsen vil pilot kunde prosessere innsamlede data og analysere resultatet for å vurdere en kommersiell tilnærming og global utnyttelse. Merk - Innovasjons prosjektet 'Elucidate' er en revidert søknad (ref.: 314034 - 'Explicate').

Funding scheme:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk